Konsultacje projektu

Szanowni Państwo,

z upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Spraw Europejskich w Ministerstwie Rozwoju, Pani Marii Szymańskiej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o analizę załączonego Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów – Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się COM(2016) 356, a także o przedstawienie uwag i komentarzy Państwa instytucji w ramach konsultacji społecznych, które następnie zostaną wykorzystane przy opracowaniu stanowiska RP do tego dokumentu.

Z uwagi na wymogi przewidziane w ustawie z dn. 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w celu opracowania projektu stanowiska RP do ww. dokumentu, uprzejmie proszę o przesłanie Państwa stanowisk do 21 czerwca  br.

Jednocześnie, z uwagi na planowane w następnym tygodniu spotkanie grupy roboczej Rady UE, które dotyczyć będzie przedmiotowego Komunikatu,  będziemy wdzięczni za przekazanie Państwa wstępnych opinii w sprawie Komunikatu do 13 czerwca br. na adresy mailowe: Agata.Zatonska-Piasta@mr.gov.pl oraz Anna.Maslaczynska-Ratajczak@mr.gov.pl .

Ponadto, dla ułatwienia analizy i opracowania zapisów, podaję link do dokumentu analitycznego Komisji towarzyszącego Komunikatowi:http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881/attachments/3/translations/en/renditions/native .

Komunikatu ma charakter niewiążących wskazówek interpretacyjnych dotyczących zastosowania dotychczasowego prawa UE do zagadnień związanych z gospodarką dzielenia się. Ponadto zawiera zalecenia dla organów administracji publicznej, podmiotów gospodarczych oraz obywateli w kwestiach wymogów związanych z dostępem do rynku, odpowiedzialności, ochrony użytkowników, statusu pracowników i współpracowników, opodatkowania oraz oceny sytuacji.

Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się