Aktualna Uchwała o składkach

Aktualna uchwała o składkach w formacie PDF do pobrania: Uchwała o składkach OPZZ Konfederacja Pracy z dnia 19.12.2019 r.

Uchwała Zarządu Krajowego
Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy”
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie podziału składki i sposobu jej zbierania

Zarząd Krajowy OPZZ „Konfederacja Pracy”, działając na podstawie § 29. pkt. 1 ust f oraz § 47 pkt. 3 i 3a Statutu OPZZ „Konfederacja Pracy” ustala co następuje:
1. Członkowie Związku odprowadzają składkę stanowiącą majątek Związku.
2. Organizacje związkowe odprowadzają składkę na rzecz Zarządu Krajowego oraz Zarządów Wojewódzkich (w województwach, gdzie zostały one powołane) OPZZ „Konfederacja Pracy” dla realizacji zadań ogólnych Związku.
3. Składka przekazywana jest w rozliczeniu miesięcznym lub kwartalnym w terminach: do 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października i 15 stycznia każdego roku.
4. Zarządy Wojewódzkie przekazują składkę kwartalnie na rzecz Zarządu Krajowego w terminach 14 dni od podanych w pkt. 3.
5. Każda nowopowstała organizacja związkowa przekazuje przed dokonaniem rejestracji jednorazową składkę rejestracyjną/wspierającą na rzecz Zarządu Wojewódzkiego w wysokości 150 zł, a w przypadku braku Zarządu Wojewódzkiego – na rzecz Zarządu Krajowego Związku.
6. Każda podstawowa jednostka organizacyjna Związku zobowiązana jest przekazywać do Zarządu Krajowego, a w województwach, w których zostały powołane zarządy wojewódzkie również do Zarządu Wojewódzkiego, kopię informacji o liczbie członków organizacji związkowej przekazywanej pracodawcy zgodnie z art. 25(1) ust. 2 Ustawy o związkach zawodowych z dn. 23 maja 1991 r.
7. Pobór składki członkowskiej na rzecz struktur ponadpodstawowych odbywa się według następującego klucza:
a) organizacje zrzeszające do 999 członków odprowadzają składkę w wysokości 5,5 zł od członka organizacji miesięcznie,
b) organizacje zrzeszające 1000 członków i więcej – odprowadzają składkę w wysokości 4,5 zł od członka organizacji miesięcznie,
c) za osoby niepracujące organizacje odprowadzają składkę w wysokości 1 zł miesięcznie.

8. Na terenie województw, gdzie zostały powołane zarządy wojewódzkie poboru składki dokonuje Zarząd Wojewódzki na własne konto, z tego ZW pozostawia na działalność wojewódzką 2 zł od członka pracującego natomiast pozostała część składki przekazywana jest na konto Zarządu Krajowego na wskazane w pkt. 10 konto bankowe.
9. W województwach, na terenie których działają Zarządy Wojewódzkie lub wyodrębniono wojewódzkie konta Związku składkę należy przekazywać bezpośrednio na konta wskazane poniżej:

– Śląski ZW: 69 1020 2313 0000 3102 0327 1574
– woj. dolnośląskie przekazuje składkę na konto Rady OPZZ Wrocław: 97 1020 5242 0000 2102 0149 5670

10. W przypadku braku Zarządu Wojewódzkiego lub wyodrębnienia innego konta Związku organizacje szczebla podstawowego przekazują składkę na konto Zarządu Krajowego OPZZ „Konfederacja Pracy”: 24 1160 2202 0000 0000 6083 9160.

11. W tytule przelewu należy wyszczególnić okres za jaki składka jest odprowadzana oraz numer ewidencyjny organizacji podstawowej (w przypadku zarządów wojewódzkich określić województwo).
12. Niezależnie od składki na rzecz Zarządu Krajowego i Zarządów Wojewódzkich w organizacjach wieloszczeblowych uchwałą organizacji można samodzielnie ustalić podział składki pomiędzy kołem/organizacją zakładową/organizacją międzyzakładową.
13. Niezależnie od składki na rzecz Zarządu Krajowego i Zarządów Wojewódzkich podstawowe jednostki organizacyjne Związku mogą ustalić dodatkową składkę na rzecz sekcji krajowej, jeśli do takiej należą. Analogicznie w wypadku Zarządów Powiatowych, jeżeli organizacje podstawowe powołają Zarząd Powiatowy. Organizacje związkowe z terenu województwa mogą ustalić dodatkową składkę na rzecz Zarządu Wojewódzkiego.
14. Niezależnie od kwoty składki na rzecz Zarządu Krajowego i Zarządów Wojewódzkich określonej w pkt. 7, jednostki organizacyjne Związku mogą ustalić wyższą kwotę składki lub dodatkową składkę na rzecz Zarządu Krajowego, Zarządów Wojewódzkich, pozostałych struktur Związku oraz – po akceptacji przez Prezydium Zarządu Krajowego Związku – organizacji ze Związkiem stowarzyszonych lub współpracujących.
15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i jednocześnie przestaje obowiązywać poprzednia uchwała Zarządu Krajowego OPZZ „Konfederacja Pracy” w sprawie podziału składki i sposobu jej zbierania.

– – – – – – – – –

Od 1 stycznia 2022 r. pkt. 7 zmienia treść na:
Pobór składki członkowskiej na rzecz struktur ponadpodstawowych odbywa się według następującego klucza:
a) organizacje zrzeszające do 999 członków odprowadzają składkę w wysokości 6 zł od członka organizacji miesięcznie,
b) organizacje zrzeszające 1000 członków i więcej – odprowadzają składkę w wysokości 5 zł od członka organizacji miesięcznie,
c) za osoby niepracujące organizacje odprowadzają składkę w wysokości 1 zł miesięcznie.