Aktualna Uchwała o składkach

Uchwała Zarządu Krajowego
Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy”
z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie podziału składki i sposobu jej zbierania

Zarząd Krajowy OPZZ „Konfederacja Pracy”, działając na podstawie § 29. pkt. 1 ust f oraz § 47 pkt. 3 i 3a Statutu OPZZ „Konfederacja Pracy” ustala co następuje:
1. Członkowie Związku odprowadzają składkę stanowiącą majątek Związku.
2. Organizacje związkowe odprowadzają składkę na rzecz Zarządu Krajowego oraz Zarządów Wojewódzkich (w województwach, gdzie zostały one powołane) OPZZ „Konfederacja Pracy” dla realizacji zadań ogólnych Związku.
3. Składka przekazywana jest w rozliczeniu kwartalnym w terminach: do 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października i 15 stycznia każdego roku.
4. Zarządy Wojewódzkie przekazują składkę na rzecz Zarządu Krajowego w terminach 14 dni od podanych w pkt. 3.
5. Każda nowopowstała organizacja związkowa przekazuje przed dokonaniem rejestracji jednorazową składkę rejestracyjną/wspierającą na rzecz Zarządu Wojewódzkiego w wysokości 150 zł, a w przypadku braku Zarządu Wojewódzkiego – na rzecz Zarządu Krajowego Związku.
6. Każda podstawowa jednostka organizacyjna Związku zobowiązana jest przekazywać do Zarządu Krajowego, a w województwach, w których zostały powołane zarządy wojewódzkie również do Zarządu Wojewódzkiego, kopię informacji o liczbie członków organizacji związkowej przekazywanej pracodawcy zgodnie z art. 251 2 Ustawy o związkach zawodowych z dn. 23 maja 1991 r. w terminach 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października, 15 stycznia.
7. Pobór składki członkowskiej na rzecz struktur ponadpodstawowych odbywa się według następującego klucza:
a) członkowie pracujący – 4,5 zł miesięcznie
b) członkowie niepracujący – 0,5 zł miesięcznie
8. Na terenie województw, gdzie zostały powołane zarządy wojewódzkie poboru składki dokonuje Zarząd Wojewódzki na własne konto, z tego 2,5 zł od członka pracującego i 0,5 zł od członka niepracującego przekazywane jest na rzecz Zarządu Krajowego na wskazane w pkt. 10 konto bankowe.
9. W województwach, na terenie których działają Zarządy Wojewódzkie lub wyodrębniono wojewódzkie konta Związku składkę należy przekazywać bezpośrednio na konta wskazane poniżej:
Śląski ZW: 69 1020 2313 0000 3102 0327 1574
Wielkopolski ZW: 02 2530 0008 2021 1033 2208 0001
woj. zachodniopomorskie przekazuje składkę na konto: 25 1020 4795 0000 9802 0312 1795
woj. dolnośląskie przekazuje składkę na konto Rady OPZZ Wrocław: 97 1020 5242 0000 2102 0149 5670
10. W przypadku braku Zarządu Wojewódzkiego lub wyodrębnienia innego konta Związku organizacje szczebla podstawowego przekazują składkę na konto Zarządu Krajowego OPZZ „Konfederacja Pracy”: 24 1160 2202 0000 0000 6083 9160.
11. W tytule przelewu należy wyszczególnić okres za jaki składka jest odprowadzana oraz numer ewidencyjny organizacji podstawowej (w przypadku zarządów wojewódzkich określić województwo).
12. Niezależnie od składki na rzecz Zarządu Krajowego i Zarządów Wojewódzkich w organizacjach wieloszczeblowych uchwałą organizacji można samodzielnie ustalić podział składki pomiędzy kołem/organizacją zakładową/organizacją międzyzakładową.
13. Niezależnie od składki na rzecz Zarządu Krajowego i Zarządów Wojewódzkich podstawowe jednostki organizacyjne Związku mogą ustalić dodatkową składkę na rzecz sekcji krajowej, jeśli do takiej należą. Analogicznie w wypadku Zarządów Powiatowych, jeżeli organizacje podstawowe powołają Zarząd Powiatowy. Organizacje związkowe z terenu województwa mogą ustalić dodatkową składkę na rzecz Zarządu Wojewódzkiego.
14. Niezależnie od kwoty składki na rzecz Zarządu Krajowego i Zarządów Wojewódzkich określonej w pkt. 7, jednostki organizacyjne Związku mogą ustalić wyższą kwotę składki lub dodatkową składkę na rzecz Zarządu Krajowego, Zarządów Wojewódzkich, pozostałych struktur Związku oraz – po akceptacji przez Prezydium Zarządu Krajowego Związku – organizacji ze Związkiem stowarzyszonych lub współpracujących.
15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 maja 2018 roku i jednocześnie przestaje obowiązywać poprzednia uchwała Zarządu Krajowego OPZZ „Konfederacja Pracy” w sprawie podziału składki i sposobu jej zbierania.