HomeJak założyć związek zawodowyJak zarejestrować organizację?

Jak zarejestrować organizację?

Jak założyć organizację związkową w OPZZ Konfederacja Pracy:

01.

Pierwszy krok to zebranie minimum 10 osób chętnych do założenia organizacji związkowej. Ten wymóg ilościowy dotyczy tak organizacji zakładowych (działających w jednej firmie) jak i międzyzakładowych (działających u kilku pracodawców).

Wśród osób zakładających związek zawodowy mogą być również pracownicy świadczący pracę na innej podstawie niż stosunek pracy  – czyli osoby pracujące na podstawie umów zleceń, umów o dzieło, innych umów cywilnoprawnych, osoby samozatrudnione itd.

02.

Chcąc przystąpić do Związku należy zapoznać się ze Statutem. W momencie gdy zdecydujecie się przyłączyć do Konfederacji Pracy tworząc nową organizację zakładową/międzyzakładową, jego treść będzie Was obowiązywać.

03.

Kolejny krok to zebranie założycielskie. Na nim podejmiecie decyzje o przystąpieniu do OPZZ Konfederacja Pracy oraz wybierzecie przewodniczącego i Zarząd swojej nowej organizacji. To wybrany przez Was Zarząd będzie kierował organizacją związkową przez najbliższą kadencję.

Wybierając Zarząd proponujemy wybierać go w liczbie nieparzystej (zazwyczaj jest to 5 osób) – pozwoli to Wam sprawniej podejmować uchwały – zawsze będziecie mieć niezbędną większość głosów „za” lub „przeciw”.

04.

Pamiętajcie, że to cały Zarząd, kolegialnie podejmuje uchwały. Nikt nie podejmuje w związku zawodowym decyzji jednoosobowo chyba, że Zarząd udzieli mu do tego stosownych pełnomocnictw.

05.

W trakcie zebrania wybieracie również Komisję Rewizyjną swojej organizacji, czyli ciało kontrolne powoływane do weryfikacji działań Zarządu organizacji.

06.

Po wyborach musicie sporządzić protokół z zebrania założycielskiego. Protokół jest podstawowym dokumentem pozwalającym Prezydium Zarządu Krajowego OPZZ Konfederacja Pracy na rejestrację Waszej nowej organizacji. Pamiętajcie o tym, żeby na protokole założycielskim podpisały się wszystkie obecne na zebraniu osoby.

Do Zarządu Krajowego (OPZZ Konfederacja Pracy, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa) musi dotrzeć ORYGINAŁ protokołu. Polecamy sporządzić dwa egzemplarze protokołu i pod obydwoma zebrać podpisy uczestników – musicie pamiętać, że w przypadku jakiejkolwiek sprawy w sądzie pracy protokół może być wymagany przez sąd jako podstawowy dokument uwiarygadniający rejestrację. Warto więc sporządzić go w dwóch egzemplarzach – jeden dla Zarządu Krajowego OPZZ Konfederacja Pracy, drugi przechowywany w Waszej dokumentacji związkowej.

07.

Osoby uczestniczące w zebraniu założycielskim wypełniają również deklaracje członkowskie. Deklaracje w Waszej dokumentacji związkowej przechowuje nowo wybrany Zarząd.

08.

Zebranie założycielskie w trakcie zagrożenia epidemicznego możliwe jest również do przeprowadzenia w formule zdalnej / online. Podpisanie protokołu z zebrania założycielskiego organizacji związkowej może odbywać się za pomocą profili zaufanych uczestników zebrania, w trybie obiegowym lub poprzez podpisanie przez każdego z uczestników indywidualnego wydruku/pliku protokołu. Ostatnia proponowana forma wymaga przekazania do Prezydium Zarządu Krajowego Związku plików (np. jpg, pdf) dokumentujących podpis w ilości zgodnej z ilością uczestników zebrania założycielskiego.

09.

„Zarząd organizacji wybrany na zebraniu założycielskim, do momentu rejestracji organizacji przez Prezydium Zarządu Krajowego, stanowi Komitet Założycielski w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych lub innego aktu prawnego odnoszącego się do działalności związków zawodowych oraz korzysta z uprawnień i obowiązków przysługujących Komitetowi Założycielskiemu” – ten zapis Statutu Związku daje możliwość skorzystania (o ile jest taka potrzeba) z ochrony części komitetu założycielskiego (wzór uchwały do pobrania) jeszcze przed zarejestrowaniem nowej organizacji związkowej.

10.

Teraz musicie przesłać protokół do Zarządu Krajowego OPZZ Konfederacja Pracy lub dostarczyć go do Zarządu Wojewódzkiego / Pełnomocnika wojewódzkiego w swoim regionie. Pamiętajcie o tym, żeby wraz z protokołem przesłać do Zarządu Krajowego Związku dane kontaktowe (telefony, e-maile, adresy) członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Waszej organizacji oraz wskazać adres korespondencyjny, na który ma zostać wysłana Rejestracja Waszej nowej organizacji.

11.

Od tej chwili nie pozostaje Wam nic innego jak cierpliwie poczekać na przesyłkę z Rejestracją. W związku z tym, że nie tworzycie nowego związku zawodowego, a przyłączacie się do już istniejącego Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego Konfederacja Pracy Wasza organizacja rejestrowana jest w wewnętrznym rejestrze Związku. Rejestracja wystawiana jest w momencie dotarcia do biura Zarządu Krajowego Związku Waszego protokołu założycielskiego– więc czas oczekiwania na Rejestrację Organizacji Zakładowej/Międzyzakładowej to czas jaki poczta potrzebuje na dostarczenie dokumentów.

12.

Po otrzymaniu Rejestracji musicie powiadomić pracodawcę o tym, że na terenie firmy zaczął funkcjonować nowy związek zawodowy. Należy dostarczyć oryginał Rejestracji, Statut Związku oraz wyciąg z KRS (wszystko otrzymacie w przesyłce z biura Zarządu Krajowego Związku) potwierdzający formalnie funkcjonowanie Konfederacji Pracy.

Nie zapomnijcie na drugim egzemplarzu Rejestracji potwierdzić, że tego dnia dostarczyliście faktycznie pracodawcy ww. dokumenty. Od tej chwili – tj. od momentu powiadomienia pracodawcy o założeniu organizacji związkowej – zobligowany jest on do konsultacji i zachowań szczegółowo określonych w m.in. Ustawie o związkach zawodowych i Ustawie Kodeks pracy.

Natomiast Wy od tego momentu możecie zacząć działalność związkową. PAMIĘTAJCIE: na drugim egzemplarzu Rejestracji musicie otrzymać potwierdzenie przyjęcia ww. dokumentów z wyraźnie zaznaczoną datą wpływu, pieczątką nagłówkową firmy oraz podpisem osoby przyjmującej dokumenty w imieniu pracodawcy.

13.

Na początku działalności będzie chcieli zapewne podjąć uchwałę (przypominamy – uchwały podejmuje Zarząd Waszej organizacji) wskazującą osobę lub osoby objęte tzw. szczególną ochroną prawną (zgodnie z art. 32 Ustawy o związkach zawodowych).

14.

Ilość wskazywanych do ochrony osób jest ściśle zależna od liczebności Waszej organizacji, od tego ilu pracowników jest zatrudnionych w Waszej firmie oraz od tego czy liczebność Waszej organizacji jest wystarczająca do osiągnięcia tzw. reprezentatywności – w zakresie wyliczenia osób mogących korzystać ze szczególnej ochrony prawnej proponujemy skonsultować się z przedstawicielami OPZZ Konfederacja Pracy oraz zapoznać się z art. 25 (1), art. 25 (3) oraz art 32 Ustawy o związkach zawodowych.

15.

Jeśli nie wiecie co zrobić, w jaki sposób sformułować pismo do pracodawcy, ile osób „chronionych” Wam przysługuje, jak sformułować treść uchwały, jak wypełniać wzory dokumentów ściągniętych ze strony – jeśli macie jakiekolwiek pytania DZWOŃCIE, WYSYŁAJCIE MAILE, PYTAJCIE żeby nie popełnić błędu w początkowej fazie funkcjonowania Waszej organizacji związkowej.

16.

Jednostki organizacyjne Związku posiadają osobowość prawną zgodnie z przepisami prawa. W praktyce oznacza to dla Was, że po uzyskaniu Rejestracji będziecie musieli wystąpić o Regon i NIP organizacji, prowadzić księgowość organizacji, a także raz w roku złożyć w US dokumentację w zakresie księgowości m.in CIT-8.

17.

Związek nie prowadzi działalności gospodarczej i jednostki organizacyjne bez zgody Zarządu Krajowego takiej działalności prowadzić nie mogą – prowadzimy działalność statutową, stricte związkową, określoną m.in. Ustawą o związkach zawodowych i Statutem Związku.

18.

Organizacje podstawowe – zakładowe i międzyzakładowe – podlegają pod struktury wojewódzkie (jeśli w Waszym województwie takie funkcjonują) lub bezpośrednio pod Zarząd Krajowy. Ale na terenie swojej firmy posiadacie autonomię w działalności związkowej – oczywiście o ile nie koliduje ona z przepisami prawa, a w szczególności z zapisami Statutu Związku.

19.

Od momentu rejestracji stajecie się małą cząstką dużego Związku i korzystacie z naszej praktycznej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy.

Skip to content