NA POCZĄTEK – czyli krok po kroku jak zarejestrować organizację, kiedy powiadomić pracodawcę, jakie uchwały podjąć itd.

UWAGA: W związku z panującym zagrożeniem epidemicznym ograniczającym możliwość organizacji fizycznego zebrania założycielskiego organizacji zakładowej, międzyzakładowej lub międzyzakładowej organizacji środowiskowej, Zarząd Krajowy OPZZ Konfederacja Pracy jako prawidłową i prawnie skuteczną formę organizacji zebrania założycielskiego dopuszcza formę elektroniczną.

Zarząd Krajowy OPZZ Konfederacja Pracy rekomenduje przeprowadzenia procedury określonej w par. 44a Statutu z zastosowaniem ogólnodostępnych, multiplatformowych, bezpłatnych komunikatorów umożliwiających wideokonferencję wszystkim uczestnikom zebrania założycielskiego jednocześnie. Przykładowo taką funkcjonalność posiadają aplikacje Zoom (do 100 uczestników jednocześnie), Skype (do 50 uczestników), Microsoft Teams, Google Hangouts, Discord (do 10 uczestników) itd.

Podpisanie protokołu z zebrania założycielskiego organizacji związkowej, do czasu innych wytycznych w tym zakresie, może odbywać się za pomocą profili zaufanych uczestników zebrania, w trybie obiegowym lub poprzez podpisanie przez każdego z uczestników indywidualnego wydruku/pliku protokołu. Ostatnia proponowana forma wymaga przekazania do Prezydium Zarządu Krajowego Związku plików (np. jpg, pdf) dokumentujących podpis w ilości zgodnej z ilością uczestników zebrania założycielskiego.

 1. Krok pierwszy to zebranie minimum 10 osób chętnych do założenia organizacji związkowej. Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dn. 2 czerwca 2015 roku  nie muszą być to już osoby pracujące wyłącznie na podstawie umów o pracę. Wśród osób zakładających związek zawodowy mogą być również pracownicy świadczący pracę na innej podstawie niż stosunek pracy  – czyli osoby pracujące na podstawie umów zleceń, umów o dzieło, innych umów cywilnoprawnych, osoby samozatrudnione itd.
 2. Chcąc przystąpić do OPZZ „Konfederacja Pracy” trzeba zapoznać się ze Statutem Związku. W momencie gdy zdecydujecie się przyłączyć do OPZZ „Konfederacja Pracy” tworząc swoją organizację zakładową/międzyzakładową, jego treść będzie Was obowiązywać.
 3. Kiedy macie już grono chętnych – spotkajcie się na zebraniu założycielskim. Na zebraniu podejmiecie decyzję o przystąpieniu do OPZZ „Konfederacja Pracy” oraz wybierzecie Zarząd swojej nowej organizacji. To wybrany przez Was Zarząd będzie kierował organizacją związkową przez najbliższą kadencję. Wybierając Zarząd proponujemy wybierać go w liczbie nieparzystej (zazwyczaj jest to 5 osób) -pozwoli to Wam sprawniej podejmować uchwały – zawsze będziecie mieć niezbędną większość głosów „za” lub „przeciw”.
 4. Pamiętajcie, że to cały Zarząd podejmuje decyzje. Nikt nie podejmuje w związku zawodowym decyzji jednoosobowo, chyba, że Zarząd udzieli mu do tego stosownych pełnomocnictw.
 5. W trakcie zebrania wybieracie również Komisję Rewizyjną swojej organizacji, czyli ciało kontrolne powoływane do weryfikacji działań Zarządu organizacji.
 6. Po wyborach musicie sporządzić protokół z zebrania założycielskiego (wzór obok). Protokół jest podstawowym dokumentem pozwalającym Prezydium Zarządu Krajowego OPZZ „Konfederacja Pracy” na rejestrację Waszej nowej organizacji. Pamiętajcie o tym, żeby na protokole założycielskim podpisały się wszystkie obecne na zebraniu osoby. Do Zarządu Krajowego musi dotrzeć ORYGINAŁ protokołu. Polecamy sporządzić dwa egzemplarze protokołu i pod obydwoma zebrać podpisy uczestników – musicie pamiętać, że w przypadku jakiejkolwiek sprawy w Sądzie pracy protokół może być wymagany przez Sąd jako podstawowy dokument uwiarygadniający rejestrację. Warto więc sporządzić go w dwóch egzemplarzach – jeden dla Zarządu Krajowego OPZZ „Konfederacja Pracy”, drugi – na wszelki wypadek – przechowywany w Waszej dokumentacji związkowej.
 7. Osoby uczestniczące w zebraniu założycielskim wypełniają również deklaracje członkowskie (do pobrania obok). Deklaracje w Waszej dokumentacji związkowej przechowuje nowo wybrany Zarząd.
 8. Teraz musicie przesłać protokół do Zarządu Krajowego OPZZ „Konfederacja Pracy” lub dostarczyć go do Zarządu Wojewódzkiego / Pełnomocnika wojewódzkiego w swoim regionie. Pamiętajcie o tym, żeby obok protokołu przesłać do Zarządu Krajowego Związku dane kontaktowe (telefony, e-maile, adresy) członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Waszej organizacji oraz wskazać adres korespondencyjny, na który ma zostać wysłana Rejestracja Waszej nowej organizacji.
 9. Od tej chwili nie pozostaje Wam nic innego jak cierpliwie poczekać na list polecony z Rejestracją. W związku z tym, że nie tworzycie nowego związku zawodowego, a przyłączacie się do już istniejącego Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy” Wasza organizacja rejestrowana jest w wewnętrznym rejestrze Związku. Rejestracja wystawiana jest w momencie dotarcia do Zarządu Krajowego Waszego protokołu założycielskiego– więc czas oczekiwania na Rejestrację Organizacji Zakładowej/Międzyzakładowej to czas jaki poczta potrzebuje na dostarczenie listu.
 10. Po otrzymaniu Rejestracji musicie powiadomić pracodawcę o tym, że na terenie firmy zaczął funkcjonować nowy związek zawodowy. Należy dostarczyć oryginał Rejestracji, Statut Związku oraz wypis z KRS (wszystko otrzymacie w przesyłce z biura Zarządu Krajowego Związku) potwierdzający legalność funkcjonowania OPZZ „Konfederacja Pracy”. Nie zapomnijcie na drugim egzemplarzu Rejestracji potwierdzić, że tego dnia dostarczyliście faktycznie pracodawcy ww. dokumenty. Od tej chwili – tj. od momentu powiadomienia pracodawcy o założeniu organizacji związkowej – zobligowany jest on do konsultacji i zachowań szczegółowo określonych w m.in. Ustawie o związkach zawodowych i Ustawie Kodeks pracy. Natomiast Wy od tego momentu możecie zacząć działalność związkową. PAMIĘTAJCIE: na drugim egzemplarzu Rejestracji musicie otrzymać potwierdzenie przyjęcia ww. dokumentów z wyraźnie zaznaczoną datą wpływu, pieczątką nagłówkową firmy oraz podpisem osoby przyjmującej dokumenty w imieniu pracodawcy.
 11. Na początku działalności będzie chcieli zapewne podjąć uchwałę (przypominam – uchwały podejmuje cały Zarząd Waszej organizacji) wskazującą osobę lub osoby objęte tzw. szczególną ochroną prawną (zgodnie z art. 32 Ustawy o związkach zawodowych). Wzór znajdziecie obok.
 12. Ilość wskazywanych do ochrony osób jest ściśle zależna od liczebności Waszej organizacji, od tego ilu pracowników jest zatrudnionych w Waszej firmie oraz od tego czy liczebność Waszej organizacji jest wystarczająca do osiągnięcia tzw. reprezentatywności – w zakresie wyliczenia osób mogących korzystać ze szczególnej ochrony prawnej proponuję skonsultować się z przedstawicielami OPZZ „Konfederacja Pracy” oraz zapoznać się z art. 25(1), art. 25 (3) oraz art 32 Ustawy o związkach zawodowych.
 13. Jeśli nie wiecie co zrobić, w jaki sposób sformułować pismo do pracodawcy, ile osób „chronionych” Wam przysługuje, jak sformułować treść uchwały, jak wypełniać wzory dokumentów ściągniętych ze strony – jeśli macie jakiekolwiek pytania DZWOŃCIE, WYSYŁAJCIE MAILE, PYTAJCIE!!! Lepiej dwa razy spytać o to samo, niż popełnić błąd w początkowej fazie funkcjonowania Waszej organizacji związkowej.
 14. Jednostki organizacyjne Związku posiadają osobowość prawną zgodnie z przepisami prawa. W praktyce oznacza to dla Was, że po uzyskaniu Rejestracji będziecie musieli wystąpić o Regon i NIP organizacji, prowadzić księgowość organizacji, a także raz w roku złożyć w US dokumentację w zakresie księgowości m.in CIT-8.
 15. Związek nie prowadzi działalności gospodarczej i jednostki organizacyjne bez zgody Zarządu Krajowego takiej działalności prowadzić nie mogą – prowadzimy działalność statutową, stricte związkową, określoną m.in. Ustawą o związkach zawodowych i Statutem Związku.
 16. Podlegacie pod struktury wojewódzkie (jeśli w Waszym województwie funkcjonują) lub bezpośrednio pod Zarząd Krajowy, ale na terenie swojej firmy posiadacie autonomię w działalności związkowej – oczywiście o ile nie koliduje ona z zapisami Statutu Związku.
 17. Od momentu rejestracji stajecie się małą cząstką dużego Związku i korzystacie z naszej wiedzy – przede wszystkim z praktycznej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy.

Życzę powodzenia i cierpliwości

Michał Lewandowski – Przewodniczący Zarządu Krajowego OPZZ “Konfederacja Pracy”