Wzory uchwał

Uchwała nr … z dn. …………

Zarządu Organizacji Zakładowej nr …

OPZZ Konfederacja Pracy

Zarząd Organizacji Zakładowej nr … OPZZ Konfederacja Pracy jako osoby o których mowa w art. 32 ust. 1 Ustawy z dn. 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, upoważnione do reprezentowania Organizacji Zakładowej nr … OPZZ Konfederacja Pracy wobec pracodawcy lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, wskazuje:

  1. Jan Kowalski,
  2. Mirosława Grzanka,
  3. Kazimierz Janowski.

Ww. osobom Zarząd Organizacji Zakładowej nr … OPZZ Konfederacja Pracy udziela ochrony, o której mowa w art. 32 ust. 1 Ustawy z dn. 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, od dnia podjęcia niniejszej uchwały do momentu podjęcia kolejnej uchwały w tym zakresie.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Uchwała Zarządu / Komitetu Założycielskiego

Organizacji Zakładowej OPZZ „Konfederacja Pracy”

w …………………………………………… z dnia ………………………….. 2019 r.

 

 

Zarząd Organizacji Zakładowej OPZZ „Konfederacja Pracy”, działający zgodnie z zapisem § 44a pkt 1b Statutu Związku do momentu rejestracji organizacji przez Prezydium Zarządu Krajowego jako Komitet Założycielski w rozumieniu Ustawy o związkach zawodowych, zgodnie z zapisem art. 32 ust. 7 Ustawy o związkach zawodowych wskazuje poniżej osoby objęte szczególną ochroną prawną zgodnie z ww. zapisem Ustawy:

……………………………………………………………………………………….

Do pobrania (wzory oświadczeń i uchwał z zakresu rozliczenia księgowego dla Organizacji Zakładowych i Międzyzakładowych) :

Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności-WZÓR

Uchwała w spr. sporz. sprawozd. finansowego wg zasad obow. jednostki mikro-WZÓR

Uchwała w sprawie utworzenia Zakł. Funduszu Statutowego OZ 2014-WZÓR

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozd. finansowego za 2014-WZÓR

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego-WZÓR

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2015-wzór

………………………………………………………………………………………..