Konsultacje społeczne

W tym miejscu przekazujemy do konsultacji społecznych projekty ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych. Swoje opinie, sugestie i propozycje prosimy przesyłać na adresy:

kp-info@konfederacjapracy.org.pl

oraz

m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl

My przekazujemy Wasze opinie i w ten sposób mamy realny wpływ na tworzenie różnorodnych przepisów prawnych.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa!

………………………………………………………………….

3.01.2022 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przedstawiony przez Prezydenta RP.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 6 stycznia br. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przedstawiony przez Prezydenta RP

2) Poniżej przekazuję projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 20 stycznia br. 

Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa

OSR ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa

………………………………………………………………….

18.08.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 29 sierpnia br. 

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Ocena skutków regulacji

………………………………………………………………….

13.08.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 29 sierpnia br.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego

Ocena skutków regulacji

………………………………………………………………….

11.08.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 19 sierpnia 2021 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

……………….…………………………………………………

28.07.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 5 sierpnia br. 

Projekt ustawy

Uzasadnienie do projektu

OSR do projektu

………………………………………………………………….

26.07.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię.

Projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych

Uzasadnienie

OSR

Wzór tabeli uwag

2) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 1 sierpnia br.

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie

OSR

………………………………………………………………….

16.07.2021 r.

1) Poniżej przekazuję poselski projekt ustawy Stop segregacji sanitarnej. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 5 sierpnia br.

Poselski projekt ustawy Stop segregacji sanitarnej

………………………………………………………………….

12.07.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2) Poniżej przekazuję projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022”.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 21 lipca br.

 Uchwała RM

Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

………………………………………………………………….

6.07.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 30 lipca br.

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

………………………………………………………………….

1.07.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt dokumentu strategicznego w obszarze ochrony zdrowia – „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.”.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 11 lipca br.

Projekt Uchwały RM

OSR do Uchwały RM

Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

Strategia – osoby z zaburzeniami psychicznymi

Strategia – osoby starsze

………………………………………………………………….

16.06.2021 r.

1) Poniżej przekazuję rządową propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 22 czerwca br.

Pismo dotyczące propozycji minimalnego wynagrodzenia w 2022 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2020r

Przeciętne miesięczne wydatki na 1 os. w gosp. domowych pracowników w I gr. kwintylowej

Sytuacja gospodarstw domowych w 2020 w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych

Sytuacja społeczno-gospodarcza

Tablice-sytuacja gospodarstw domowych w 2020 w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych

2) Poniżej przekazuję założenia projektu budżetu państwa na rok 2022, propozycję średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2022 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 24 czerwca br. 

Pismo wychodzące do RDS Założenia 22 i Wskaźnik wynagrodzeń 22, przyjęte przez RM 8.06.2021

Założenia projektu budżetu państwa na rok 2022 dla RDS

Propozycja wskaźnika wynagrodzeń

zalącznik 1 do Propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń

………………………………………………………………….

24.05.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego “Profilaktyka 40 PLUS”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o opinię w wersji umożliwiającej edytowanie do dnia 28 maja br.

do zew. 21.05 PR Minister Zdrowia z upoważnienia KONSULTACJE

do zew. 21.05 rozp. + uzasadnienie pilotaż 40 plus

do zew. 21.05.2021 r OSR pilotaż 40 plus

do zew. 21.05.2021 r. – załšcznik pilotaż 40 plus

…………………………………………………………………..

21.05.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 3 czerwca br.

Projekt ustawy

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji

…………………………………………………………………..

7.05.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pilotażowego programu leczenia dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin.

Zwracam się w uprzejmą prośbą o opinię do dnia 16 maja br.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pilotażowego programu leczenia dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin

Ocena skutków regulacji

2) Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2021-2024, na podstawie którego strona pracowników i strona pracodawców RDS podejmie w następnym tygodniu próbę uzgodnienia wspólnej propozycji w sprawie wzrostu w następnym roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej; minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię.

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2021-2024

…………………………………………………………………..

16.04.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 21 kwietnia br.

Projekt + uzasadnienie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

OSR

…………………………………………………………………..

30.03.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

…………………………………………………………………..

17.03.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (druk nr 1005).

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 25 marca br.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne

…………………………………………………………………..

12.03.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt z dnia 10 marca 2021 r. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Zwracam się z uprzejma prośbą o opinię do dnia 14 marca br.

Rozporządzenie MFFIPR zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia

Uzasadnienie rozporządzenia

OSR rozporządzenia

…………………………………………………………………..

4.03.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia w sprawie gwarantowanych dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię.

Projekt rozporządzenia w sprawie gwarantowanych dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń

…………………………………………………………………..

2.03.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 4 marca 2021 r.

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych

OSR Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych

2) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 4 marca 2021 r.

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób

OSR Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób

…………………………………………………………………..

10.02.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Uzasadnienie

OSR

…………………………………………………………………..

5.02.2021 r.

1) Poniżej przekazuję Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady  w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób .

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię.

Klauzula informacyjna

Wniosek

Załącznik

…………………………………………………………………..

4.02.2021 r.

1) Poniżej przekazuję poselski projekt ustawy o zmianie ustawy  o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 16 lutego br.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

2) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 19 lutego br.

Projekt rozporządzenia ws. izolacji + uzasadnienie

OSR

…………………………………………………………………..

2.02.2021 r.

1) Poniżej przekazuję poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 11 lutego br.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych

…………………………………………………………………..

29.01.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii

Uzasadnienie

OSR

…………………………………………………………………..

15.01.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt „Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.”

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 21 stycznia br.

Projekt Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.

…………………………………………………………………..

4.01.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ust. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (chodzi o przejęcie przez ZUS wypłacania zasiłku od pierwszego dnia zwolnienia).

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 12 stycznia br.

Projekt ustawy o zmianie ust. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

…………………………………………………………………..

30.12.2020 r.

1) Poniżej przekazuję poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych

…………………………………………………………………..

29.12.2020r.

1)  Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (nr w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – RD273).

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 7 stycznia 2021 r.

Rozporządzenie

Uzasadnienie

OSR

Załącznik

…………………………………………………………………..

23.12.2020r.

1) Poniżej przekazuję senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zwracam się z prośbą o opinię.

Senacki projekt ustawy

2) Poniżej przekazuję rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw.

Zwracam się z prośbą o opinię.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw.

3) Poniżej przekazuję poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców oraz ustawy – Kodeks cywilny.

Zwracam się z prośbą o opinię.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców oraz ustawy – Kodeks cywilny

…………………………………………………………………..

16.12.2020r.

1) Poniżej przekazuję rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką.

Zwracam się z prośbą o opinię do dnia 30 grudnia 2020 r.

Projekt ustawy

Uzasadnienie

Projekt ustawy – autopoprawka

Uzasadnienie -autopoprawka

…………………………………………………………………..

27.11.2020r.

1) Poniżej przekazuję ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

…………………………………………………………………..

25.11.2020r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 9 grudnia br.

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie

OSR

…………………………………………………………………..

20.11.2020r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

2) Poniżej przekazuję poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 25 listopada br.

Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

…………………………………………………………………..

6.11.2020 r.

1) Poniżej przekazuję projekt Rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 10 listopada br.

Projekt Rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

Uzasadnienie

OSR

Tabela uwag

2) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 15 listopada br.

Projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Uzasadnienie

OSR

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

3) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 17 listopada br.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Uzasadnienie

OSR

…………………………………………………………………..

3.11.2020 r.

1) Poniżej przekazuję projekt dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE. 

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 16 listopada br.

Projekt dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE

…………………………………………………………………..

29.10.2020 r.

1) Poniżej przekazuję poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 30 października br. Krótki termin  podyktowany jest zawansowanym stanem prac legislacyjnych.

Poselski projekt ustawy

…………………………………………………………………..

23.10.2020 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 5 listopada br.

Rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie

Ocena skutków regulacji

Oświadczenie

1) Poniżej przekazuję projekt nowelizacji ustawy o odpadach oraz niektórych  innych ustaw.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 10 listopada br.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Tabela zgodności – dyrektywa produktowa 13.2020

Tabela zgodności – dyrektywa ramowa 13.10.2020-2

Tabela zgodności -dyrektywa składowiskowa 13.10.2020

Tabela zgodności – dyrektywa opakowania 13.10.2020

…………………………………………………………………..

28.09.2020 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 13 października br.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku MŚP

OSR – projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku MŚP

Tabela uwag

…………………………………………………………………..

14.09.2020 r.

1) Poniżej przekazuję rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 wraz z autopoprawką (druki nr 590, 590-A).

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 21 września br.

Projekt ustawy

Projekt ustawy z autopoprawką

…………………………………………………………………..

11.09.2020 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Pismo kierujące do konsultacji

Pismo kierujące do uzgodnień zewnętrznych i opiniowania

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

…………………………………………………………………..

19.08.2020 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

OSR projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

2) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 21 sierpnia br.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

Uzasadnienie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

OSR projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

3) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 30 sierpnia br.

Projekt rozporządzenia Ministra rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej

OSR projektu rozporządzenia Ministra rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej

…………………………………………………………………..

25.01.2019 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 5 lutego br.

Projekt rozp. MRPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę dla pracowników

2) Poniżej przekazuję  projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 5 lutego br.

Projekt rozp. MRPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę ….w ochronie zdrowia

3) Poniżej przekazuję projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 5 lutego br.

Informacja

Projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej

4) Poniżej przekazuję poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – Prawo oświatowe.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – Prawo oświatowe

…………………………………………………………………..

5.10.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy oraz sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 9 października br.

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

…………………………………………………………………..

20.09.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 25 września br.

Rozporządzenie

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

2) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 1 października br.

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

…………………………………………………………………..

7.09.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Pismo przewodnie

Projekt z uzasadnieniem i ocena skutków regulacji

Wzór tabeli do zgłaszania uwag

…………………………………………………………………..

4.09.2018 r.

1) Poniżej przekazuję rządowy projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym ( tzw. emerytury minimalne dla osób, które urodziły lub wychowywały co najmniej czwórkę dzieci).

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 25 września br.

Rządowy projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Załącznik do OSR

…………………………………………………………………..

3.09.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Pismo przewodnie

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

2) Poniżej przekazuję projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 6 września br.

Pismo przewodnie

Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

…………………………………………………………………..

30.07.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 10 sierpnia br.

Pismo przewodnie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Uzasadnienie

…………………………………………………………………..

24.07.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Pismo przewodnie

Projekt o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

…………………………………………………………………..

20.07.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 10 sierpnia br.

Projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

…………………………………………………………………..

21.06.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 1 lipca br.

Pismo przewodnie

Projekt rozporządzenia

OSR

Uzasadnienie

…………………………………………………………………..

18.05.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Pismo przewodnie

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Załącznik do OSR

…………………………………………………………………..

10.05.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o ochronie danych osobowych.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

2) Poniżej przekazuję projekt ustawy –  przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Projekt ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych

3) Poniżej przekazuję projekt ustawy o jawności życia publicznego.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Projekt ustawy o jawności życia publicznego

…………………………………………………………………..

7.05.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Pismo przewodnie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług – uzasadnienie

…………………………………………………………………..

12.04.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy nowelizującej Ordynację podatkową.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Pismo Ministra Finansów (konsultacje publiczne)

Projekt ustawy nowelizującej Ordynację podatkową

Uzasadnienie

OSR

…………………………………………………………………..

10.04.208 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Pismo przewodnie

Projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

Uzasadnienie

OSR

2) Poniżej przekazuję projekt dokumentu “Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018”.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Pismo przewodnie

Projekt dokumentu – Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018

Aneks statystyczny_Wskaźniki monitorujące krajowe priorytety

…………………………………………………………………..

29.03.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjent.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 10 kwietnia br.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta – OSR

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta – uzasadnienie

2) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 10 kwietnia br.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – OSR

…………………………………………………………………..

2.03.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Pismo przewodnie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw

…………………………………………………………………..

6.02.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie  w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 18 lutego br.

Rozdzielnik – związki

Projekt rozporządzenia

Projekt rozporządzenia OSR

Projekt rozporządzenia – uzasadnienie

Projekt rozporządzenia – załącznik

…………………………………………………………………..

10.01.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 19 stycznia br.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych – OSR

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych – uzasadnienie

Tabela zgodności – 14 XII 2017

2) Poniżej przekazuję poselski (PSL) projekt ustawy o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie  niektórych innych ustaw.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 19 stycznia br.

Poselski projekt ustawy o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

…………………………………………………………………..

15.12.2017 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 20 grudnia br.

Pismo przewodnie

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Uzasadnienie

2) Poniżej przekazuję dokument Komisji Europejskiej Roczna Analiza Wzrostu Gospodarczego na 2018 r. (Annual Growth Survey 2018)

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 27 grudnia br.

Roczna Analiza Wzrostu Gospodarczego na 2018 r.

…………………………………………………………………..

4.12.2017 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas na 2018 rok 27.11.2017

Uzasadnienie do projektu rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas na 2018 27.11.2017

Załącznik do projektu rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas na 2018 rok 27.11.2017

OSR do projektu rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas na 2018 rok 27.11.2017

Rozdzielnik konsultacje organizacje 27.11.2017

…………………………………………………………………..

22.11.2017 r.

1) Poniżej przekazuję rządowy projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt zakłada zwiększenie nakładów na zdrowie od 2018 roku, osiągając w 2025 roku poziom 6 % PKB.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie uwag do dnia 5 grudnia br.

Rządowy projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

…………………………………………………………………..

2.11.2017 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie uwag.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

…………………………………………………………………..

27.10.2017 r. 

1) Poniżej przekazuję Plan Działań na rzecz wdrażania Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie uwag.

Pismo

Plan Działań na rzecz wdrażania Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022

Zał 1 Katalog działań 22 10 2017

Zał 2 Wykaz działań 22 10 2017

2) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W projektowanej regulacji proponuje się zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2018 r. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie uwag do dnia 10 listopada br.

Pismo przewodnie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Uzasadnienie

OSR 25.10.2017

zał. do OSR

…………………………………………………………………..

24.10.2017 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie uwag.

Projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

…………………………………………………………………..

23.10.2017 r. 

1) Poniżej przekazuję projekt stanowiska Polski do dokumentu KE Zalecenie Decyzja Rady upoważniająca do rozpoczęcia rokowań w sprawie umowy o wolnym handlu z Nową Zelandią COM(2017)469.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie uwag.

Projekt Stanowiska RP – Zalecenie – Decyzja Rady upoważniająca do rozpoczęcia rokowań w sprawie umowy o wolnym handlu z Nową Zelandią

Zalecenie – Decyzja Rady upoważniająca do rozpoczęcia rokowań w sprawie umowy o wolnym handlu z Nową Zelandią

Dokument roboczy Służby Komisji – streszczenie oceny skutków

(ENG) Dokument roboczy Służby Komisji – streszczenie oceny skutków

Załącznik

2) Poniżej przekazuję projekt stanowiska Polski do dokumentu KE Zalecenie Decyzja Rady upoważniająca do rozpoczęcia rokowań w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią COM(2017) 472.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie uwag.

Projekt stanowiska RP – Zalecenie Decyzja Rady upoważniająca do rozpoczęcia rokowań w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią

Zalecenie – Decyzja Rady upoważniająca do rozpoczęcia rokowań w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią

Dokument roboczy Służb Komisji – streszczenie oceny skutków

(ENG) Dokument roboczy Służb Komisji – streszczenie oceny skutków

Załącznik

3) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie uwag.

Konsultacje publiczne-pismo

Projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji

Uzasadnienie do projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji

OSR do projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji

…………………………………………………………………..

18.10.2017 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie uwag.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

2) Poniżej przekazuję rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

Zwracam się z prośbą o przekazywanie uwag.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

3) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.                                                                                                                                              

Zwracam się z prośbą o przekazywanie uwag.

Pismo przewodnie – projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Uzasadnienie – projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

…………………………………………………………………..

17.10.2017 r.

Otrzymaliśmy do zaopiniowania poselski (PSL) projekt ustawy o stałym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie uwag do dnia 20 października 2017 r.

jednorazowy dodatek

……………………………………………………………………

15.10.2017 r.

W odpowiedzi na stanowisko Prezydium OPZZ z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ograniczania praw pracowniczych w zakresie wyboru swoich przedstawicieli do organów spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa oraz wspólne stanowisko central związkowych z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie konieczności zmiany zasad zarządzania mieniem państwowym (stanowiska w załączeniu), strona rządowa przekazała Radzie Dialogu Społecznego projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw.

Ewentualne uwagi do projektu ustawy proszę kierować w terminie do dnia 27 października 2017 r.

Pismo przewodnie RDS 1168.10.17

Projekt RDS 1168.10.17

Stanowisko Prezydium OPZZ_mienie SP_KGHM

stanowisko_3_centrale_mienie SP_podpisy

…………………………………………………………………..

10.10.2017 r.

W załączeniu przekazujemy projekty ustaw przygotowane przez Prezydenta RP dotyczące: Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego przekazane Partnerom społecznym do konsultacji.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie uwag w terminie do 14 października br. na adres: kp-info@konfederacjapracy.org.pl lub

m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl

Dokumenty do pobrania:

Projekt RDS 1132.10.17

RDS 1133.10.17

Projekt RDS 1133.10.17

Pismo przewodnie RDS 1132.10.17

……………………………………………………………………………………..