Konsultacje społeczne

W tym miejscu przekazujemy do konsultacji społecznych projekty ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych. Swoje opinie, sugestie i propozycje prosimy przesyłać na adresy:

kp-info@konfederacjapracy.org.pl

oraz

m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl

My przekazujemy Wasze opinie i w ten sposób mamy realny wpływ na tworzenie różnorodnych przepisów prawnych.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa!

…………………………………………………………………..

23.10.2020 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 5 listopada br.

Rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie

Ocena skutków regulacji

Oświadczenie

1) Poniżej przekazuję projekt nowelizacji ustawy o odpadach oraz niektórych  innych ustaw.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 10 listopada br.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Tabela zgodności – dyrektywa produktowa 13.2020

Tabela zgodności – dyrektywa ramowa 13.10.2020-2

Tabela zgodności -dyrektywa składowiskowa 13.10.2020

Tabela zgodności – dyrektywa opakowania 13.10.2020

…………………………………………………………………..

28.09.2020 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 13 października br.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku MŚP

OSR – projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku MŚP

Tabela uwag

…………………………………………………………………..

14.09.2020 r.

1) Poniżej przekazuję rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 wraz z autopoprawką (druki nr 590, 590-A).

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 21 września br.

Projekt ustawy

Projekt ustawy z autopoprawką

…………………………………………………………………..

11.09.2020 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Pismo kierujące do konsultacji

Pismo kierujące do uzgodnień zewnętrznych i opiniowania

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

…………………………………………………………………..

19.08.2020 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

OSR projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

2) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 21 sierpnia br.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

Uzasadnienie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

OSR projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

3) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 30 sierpnia br.

Projekt rozporządzenia Ministra rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej

OSR projektu rozporządzenia Ministra rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej

…………………………………………………………………..

25.01.2019 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 5 lutego br.

Projekt rozp. MRPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę dla pracowników

2) Poniżej przekazuję  projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 5 lutego br.

Projekt rozp. MRPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę ….w ochronie zdrowia

3) Poniżej przekazuję projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 5 lutego br.

Informacja

Projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej

4) Poniżej przekazuję poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – Prawo oświatowe.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – Prawo oświatowe

…………………………………………………………………..

5.10.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy oraz sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 9 października br.

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

…………………………………………………………………..

20.09.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 25 września br.

Rozporządzenie

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

2) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 1 października br.

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

…………………………………………………………………..

7.09.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Pismo przewodnie

Projekt z uzasadnieniem i ocena skutków regulacji

Wzór tabeli do zgłaszania uwag

…………………………………………………………………..

4.09.2018 r.

1) Poniżej przekazuję rządowy projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym ( tzw. emerytury minimalne dla osób, które urodziły lub wychowywały co najmniej czwórkę dzieci).

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 25 września br.

Rządowy projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Załącznik do OSR

…………………………………………………………………..

3.09.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Pismo przewodnie

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

2) Poniżej przekazuję projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 6 września br.

Pismo przewodnie

Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

…………………………………………………………………..

30.07.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 10 sierpnia br.

Pismo przewodnie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Uzasadnienie

…………………………………………………………………..

24.07.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Pismo przewodnie

Projekt o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

…………………………………………………………………..

20.07.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 10 sierpnia br.

Projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

…………………………………………………………………..

21.06.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 1 lipca br.

Pismo przewodnie

Projekt rozporządzenia

OSR

Uzasadnienie

…………………………………………………………………..

18.05.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Pismo przewodnie

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Załącznik do OSR

…………………………………………………………………..

10.05.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o ochronie danych osobowych.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

2) Poniżej przekazuję projekt ustawy –  przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Projekt ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych

3) Poniżej przekazuję projekt ustawy o jawności życia publicznego.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Projekt ustawy o jawności życia publicznego

…………………………………………………………………..

7.05.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Pismo przewodnie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług – uzasadnienie

…………………………………………………………………..

12.04.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy nowelizującej Ordynację podatkową.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Pismo Ministra Finansów (konsultacje publiczne)

Projekt ustawy nowelizującej Ordynację podatkową

Uzasadnienie

OSR

…………………………………………………………………..

10.04.208 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Pismo przewodnie

Projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

Uzasadnienie

OSR

2) Poniżej przekazuję projekt dokumentu “Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018”.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Pismo przewodnie

Projekt dokumentu – Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018

Aneks statystyczny_Wskaźniki monitorujące krajowe priorytety

…………………………………………………………………..

29.03.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjent.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 10 kwietnia br.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta – OSR

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta – uzasadnienie

2) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 10 kwietnia br.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – OSR

…………………………………………………………………..

2.03.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Pismo przewodnie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw

…………………………………………………………………..

6.02.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie  w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 18 lutego br.

Rozdzielnik – związki

Projekt rozporządzenia

Projekt rozporządzenia OSR

Projekt rozporządzenia – uzasadnienie

Projekt rozporządzenia – załącznik

…………………………………………………………………..

10.01.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 19 stycznia br.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych – OSR

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych – uzasadnienie

Tabela zgodności – 14 XII 2017

2) Poniżej przekazuję poselski (PSL) projekt ustawy o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie  niektórych innych ustaw.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 19 stycznia br.

Poselski projekt ustawy o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

…………………………………………………………………..

15.12.2017 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 20 grudnia br.

Pismo przewodnie

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Uzasadnienie

2) Poniżej przekazuję dokument Komisji Europejskiej Roczna Analiza Wzrostu Gospodarczego na 2018 r. (Annual Growth Survey 2018)

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 27 grudnia br.

Roczna Analiza Wzrostu Gospodarczego na 2018 r.

…………………………………………………………………..

4.12.2017 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas na 2018 rok 27.11.2017

Uzasadnienie do projektu rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas na 2018 27.11.2017

Załącznik do projektu rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas na 2018 rok 27.11.2017

OSR do projektu rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas na 2018 rok 27.11.2017

Rozdzielnik konsultacje organizacje 27.11.2017

…………………………………………………………………..

22.11.2017 r.

1) Poniżej przekazuję rządowy projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt zakłada zwiększenie nakładów na zdrowie od 2018 roku, osiągając w 2025 roku poziom 6 % PKB.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie uwag do dnia 5 grudnia br.

Rządowy projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

…………………………………………………………………..

2.11.2017 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie uwag.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

…………………………………………………………………..

27.10.2017 r. 

1) Poniżej przekazuję Plan Działań na rzecz wdrażania Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie uwag.

Pismo

Plan Działań na rzecz wdrażania Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022

Zał 1 Katalog działań 22 10 2017

Zał 2 Wykaz działań 22 10 2017

2) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W projektowanej regulacji proponuje się zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2018 r. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie uwag do dnia 10 listopada br.

Pismo przewodnie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Uzasadnienie

OSR 25.10.2017

zał. do OSR

…………………………………………………………………..

24.10.2017 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie uwag.

Projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

…………………………………………………………………..

23.10.2017 r. 

1) Poniżej przekazuję projekt stanowiska Polski do dokumentu KE Zalecenie Decyzja Rady upoważniająca do rozpoczęcia rokowań w sprawie umowy o wolnym handlu z Nową Zelandią COM(2017)469.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie uwag.

Projekt Stanowiska RP – Zalecenie – Decyzja Rady upoważniająca do rozpoczęcia rokowań w sprawie umowy o wolnym handlu z Nową Zelandią

Zalecenie – Decyzja Rady upoważniająca do rozpoczęcia rokowań w sprawie umowy o wolnym handlu z Nową Zelandią

Dokument roboczy Służby Komisji – streszczenie oceny skutków

(ENG) Dokument roboczy Służby Komisji – streszczenie oceny skutków

Załącznik

2) Poniżej przekazuję projekt stanowiska Polski do dokumentu KE Zalecenie Decyzja Rady upoważniająca do rozpoczęcia rokowań w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią COM(2017) 472.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie uwag.

Projekt stanowiska RP – Zalecenie Decyzja Rady upoważniająca do rozpoczęcia rokowań w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią

Zalecenie – Decyzja Rady upoważniająca do rozpoczęcia rokowań w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią

Dokument roboczy Służb Komisji – streszczenie oceny skutków

(ENG) Dokument roboczy Służb Komisji – streszczenie oceny skutków

Załącznik

3) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie uwag.

Konsultacje publiczne-pismo

Projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji

Uzasadnienie do projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji

OSR do projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji

…………………………………………………………………..

18.10.2017 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie uwag.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

2) Poniżej przekazuję rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

Zwracam się z prośbą o przekazywanie uwag.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

3) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.                                                                                                                                              

Zwracam się z prośbą o przekazywanie uwag.

Pismo przewodnie – projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Uzasadnienie – projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

…………………………………………………………………..

17.10.2017 r.

Otrzymaliśmy do zaopiniowania poselski (PSL) projekt ustawy o stałym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie uwag do dnia 20 października 2017 r.

jednorazowy dodatek

……………………………………………………………………

15.10.2017 r.

W odpowiedzi na stanowisko Prezydium OPZZ z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ograniczania praw pracowniczych w zakresie wyboru swoich przedstawicieli do organów spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa oraz wspólne stanowisko central związkowych z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie konieczności zmiany zasad zarządzania mieniem państwowym (stanowiska w załączeniu), strona rządowa przekazała Radzie Dialogu Społecznego projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw.

Ewentualne uwagi do projektu ustawy proszę kierować w terminie do dnia 27 października 2017 r.

Pismo przewodnie RDS 1168.10.17

Projekt RDS 1168.10.17

Stanowisko Prezydium OPZZ_mienie SP_KGHM

stanowisko_3_centrale_mienie SP_podpisy

…………………………………………………………………..

10.10.2017 r.

W załączeniu przekazujemy projekty ustaw przygotowane przez Prezydenta RP dotyczące: Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego przekazane Partnerom społecznym do konsultacji.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie uwag w terminie do 14 października br. na adres: kp-info@konfederacjapracy.org.pl lub

m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl

Dokumenty do pobrania:

Projekt RDS 1132.10.17

RDS 1133.10.17

Projekt RDS 1133.10.17

Pismo przewodnie RDS 1132.10.17

……………………………………………………………………………………..