Konsultacje społeczne

W tym miejscu przekazujemy do konsultacji społecznych projekty ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych. Swoje opinie, sugestie i propozycje prosimy przesyłać na adresy:

kp-info@konfederacjapracy.org.pl

oraz

m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl

My przekazujemy Wasze opinie i w ten sposób mamy realny wpływ na tworzenie różnorodnych przepisów prawnych.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa!

………………………………………………………………….

15.06.2022 r.

1) Poniżej przekazuję rządową propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 20 czerwca br.

Pismo do RDS ws. minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 2021

Sytuacja gospodarstw domowych w 2021 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych

Sytuacja gospodarstw domowych w 2021 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych – tablice

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto w gospodarce narodowej w 2021 r.

Przeciętne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych pracowników w I grupie kwintylowej w 2021 r.

………………………………………………………………….

5.05.2022 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 15 maja br.

Pismo przewodnie

Projekt ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

………………………………………………………………….

29.04.2022 r.

1) Poniżej przekazuję Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2022–2025 ze wstępną prognozą wielkości makroekonomicznych.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 4 maja br.

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2022–2025

………………………………………………………………….

25.03.2022 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 31 marca br. 

Pismo przewodnie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

………………………………………………………………….

16.02.2022 r.

1) Poniżej przekazuję rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 2 marca br. 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Uzasadnienie

………………………………………………………………….

3.01.2022 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przedstawiony przez Prezydenta RP.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 6 stycznia br. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przedstawiony przez Prezydenta RP

2) Poniżej przekazuję projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 20 stycznia br. 

Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa

OSR ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa

………………………………………………………………….

18.08.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 29 sierpnia br. 

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Ocena skutków regulacji

………………………………………………………………….

13.08.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 29 sierpnia br.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego

Ocena skutków regulacji

………………………………………………………………….

11.08.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 19 sierpnia 2021 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

……………….…………………………………………………

28.07.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 5 sierpnia br. 

Projekt ustawy

Uzasadnienie do projektu

OSR do projektu

………………………………………………………………….

26.07.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię.

Projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych

Uzasadnienie

OSR

Wzór tabeli uwag

2) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 1 sierpnia br.

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie

OSR

………………………………………………………………….

16.07.2021 r.

1) Poniżej przekazuję poselski projekt ustawy Stop segregacji sanitarnej. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 5 sierpnia br.

Poselski projekt ustawy Stop segregacji sanitarnej

………………………………………………………………….

12.07.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2) Poniżej przekazuję projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022”.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 21 lipca br.

 Uchwała RM

Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

………………………………………………………………….

6.07.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 30 lipca br.

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

………………………………………………………………….

1.07.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt dokumentu strategicznego w obszarze ochrony zdrowia – „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.”.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 11 lipca br.

Projekt Uchwały RM

OSR do Uchwały RM

Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

Strategia – osoby z zaburzeniami psychicznymi

Strategia – osoby starsze

………………………………………………………………….

16.06.2021 r.

1) Poniżej przekazuję rządową propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 22 czerwca br.

Pismo dotyczące propozycji minimalnego wynagrodzenia w 2022 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2020r

Przeciętne miesięczne wydatki na 1 os. w gosp. domowych pracowników w I gr. kwintylowej

Sytuacja gospodarstw domowych w 2020 w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych

Sytuacja społeczno-gospodarcza

Tablice-sytuacja gospodarstw domowych w 2020 w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych

2) Poniżej przekazuję założenia projektu budżetu państwa na rok 2022, propozycję średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2022 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 24 czerwca br. 

Pismo wychodzące do RDS Założenia 22 i Wskaźnik wynagrodzeń 22, przyjęte przez RM 8.06.2021

Założenia projektu budżetu państwa na rok 2022 dla RDS

Propozycja wskaźnika wynagrodzeń

zalącznik 1 do Propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń

………………………………………………………………….

24.05.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego “Profilaktyka 40 PLUS”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o opinię w wersji umożliwiającej edytowanie do dnia 28 maja br.

do zew. 21.05 PR Minister Zdrowia z upoważnienia KONSULTACJE

do zew. 21.05 rozp. + uzasadnienie pilotaż 40 plus

do zew. 21.05.2021 r OSR pilotaż 40 plus

do zew. 21.05.2021 r. – załšcznik pilotaż 40 plus

…………………………………………………………………..

21.05.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 3 czerwca br.

Projekt ustawy

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji

…………………………………………………………………..

7.05.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pilotażowego programu leczenia dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin.

Zwracam się w uprzejmą prośbą o opinię do dnia 16 maja br.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pilotażowego programu leczenia dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin

Ocena skutków regulacji

2) Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2021-2024, na podstawie którego strona pracowników i strona pracodawców RDS podejmie w następnym tygodniu próbę uzgodnienia wspólnej propozycji w sprawie wzrostu w następnym roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej; minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię.

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2021-2024

…………………………………………………………………..

16.04.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 21 kwietnia br.

Projekt + uzasadnienie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

OSR

…………………………………………………………………..

30.03.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

…………………………………………………………………..

17.03.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (druk nr 1005).

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 25 marca br.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne

…………………………………………………………………..

12.03.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt z dnia 10 marca 2021 r. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Zwracam się z uprzejma prośbą o opinię do dnia 14 marca br.

Rozporządzenie MFFIPR zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia

Uzasadnienie rozporządzenia

OSR rozporządzenia

…………………………………………………………………..

4.03.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia w sprawie gwarantowanych dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię.

Projekt rozporządzenia w sprawie gwarantowanych dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń

…………………………………………………………………..

2.03.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 4 marca 2021 r.

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych

OSR Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych

2) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 4 marca 2021 r.

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób

OSR Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób

…………………………………………………………………..

10.02.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Uzasadnienie

OSR

…………………………………………………………………..

5.02.2021 r.

1) Poniżej przekazuję Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady  w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób .

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię.

Klauzula informacyjna

Wniosek

Załącznik

…………………………………………………………………..

4.02.2021 r.

1) Poniżej przekazuję poselski projekt ustawy o zmianie ustawy  o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 16 lutego br.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

2) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 19 lutego br.

Projekt rozporządzenia ws. izolacji + uzasadnienie

OSR

…………………………………………………………………..

2.02.2021 r.

1) Poniżej przekazuję poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 11 lutego br.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych

…………………………………………………………………..

29.01.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii

Uzasadnienie

OSR

…………………………………………………………………..

15.01.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt „Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.”

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 21 stycznia br.

Projekt Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.

…………………………………………………………………..

4.01.2021 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ust. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (chodzi o przejęcie przez ZUS wypłacania zasiłku od pierwszego dnia zwolnienia).

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 12 stycznia br.

Projekt ustawy o zmianie ust. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

…………………………………………………………………..

30.12.2020 r.

1) Poniżej przekazuję poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych

…………………………………………………………………..

29.12.2020r.

1)  Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (nr w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – RD273).

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię do dnia 7 stycznia 2021 r.

Rozporządzenie

Uzasadnienie

OSR

Załącznik

…………………………………………………………………..

23.12.2020r.

1) Poniżej przekazuję senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zwracam się z prośbą o opinię.

Senacki projekt ustawy

2) Poniżej przekazuję rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw.

Zwracam się z prośbą o opinię.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw.

3) Poniżej przekazuję poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców oraz ustawy – Kodeks cywilny.

Zwracam się z prośbą o opinię.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców oraz ustawy – Kodeks cywilny

…………………………………………………………………..

16.12.2020r.

1) Poniżej przekazuję rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką.

Zwracam się z prośbą o opinię do dnia 30 grudnia 2020 r.

Projekt ustawy

Uzasadnienie

Projekt ustawy – autopoprawka

Uzasadnienie -autopoprawka

…………………………………………………………………..

27.11.2020r.

1) Poniżej przekazuję ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

…………………………………………………………………..

25.11.2020r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 9 grudnia br.

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie

OSR

…………………………………………………………………..

20.11.2020r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

2) Poniżej przekazuję poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 25 listopada br.

Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

…………………………………………………………………..

6.11.2020 r.

1) Poniżej przekazuję projekt Rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 10 listopada br.

Projekt Rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

Uzasadnienie

OSR

Tabela uwag

2) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 15 listopada br.

Projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Uzasadnienie

OSR

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

3) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 17 listopada br.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Uzasadnienie

OSR

…………………………………………………………………..

3.11.2020 r.

1) Poniżej przekazuję projekt dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE. 

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 16 listopada br.

Projekt dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE

…………………………………………………………………..

29.10.2020 r.

1) Poniżej przekazuję poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 30 października br. Krótki termin  podyktowany jest zawansowanym stanem prac legislacyjnych.

Poselski projekt ustawy

…………………………………………………………………..

23.10.2020 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 5 listopada br.

Rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie

Ocena skutków regulacji

Oświadczenie

1) Poniżej przekazuję projekt nowelizacji ustawy o odpadach oraz niektórych  innych ustaw.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 10 listopada br.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Tabela zgodności – dyrektywa produktowa 13.2020

Tabela zgodności – dyrektywa ramowa 13.10.2020-2

Tabela zgodności -dyrektywa składowiskowa 13.10.2020

Tabela zgodności – dyrektywa opakowania 13.10.2020

…………………………………………………………………..

28.09.2020 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 13 października br.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku MŚP

OSR – projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku MŚP

Tabela uwag

…………………………………………………………………..

14.09.2020 r.

1) Poniżej przekazuję rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 wraz z autopoprawką (druki nr 590, 590-A).

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 21 września br.

Projekt ustawy

Projekt ustawy z autopoprawką

…………………………………………………………………..

11.09.2020 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Pismo kierujące do konsultacji

Pismo kierujące do uzgodnień zewnętrznych i opiniowania

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

…………………………………………………………………..

19.08.2020 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

OSR projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

2) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 21 sierpnia br.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

Uzasadnienie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

OSR projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

3) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 30 sierpnia br.

Projekt rozporządzenia Ministra rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej

OSR projektu rozporządzenia Ministra rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej

…………………………………………………………………..

25.01.2019 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 5 lutego br.

Projekt rozp. MRPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę dla pracowników

2) Poniżej przekazuję  projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 5 lutego br.

Projekt rozp. MRPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę ….w ochronie zdrowia

3) Poniżej przekazuję projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 5 lutego br.

Informacja

Projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej

4) Poniżej przekazuję poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – Prawo oświatowe.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – Prawo oświatowe

…………………………………………………………………..

5.10.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy oraz sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 9 października br.

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

…………………………………………………………………..

20.09.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 25 września br.

Rozporządzenie

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

2) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 1 października br.

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

…………………………………………………………………..

7.09.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Pismo przewodnie

Projekt z uzasadnieniem i ocena skutków regulacji

Wzór tabeli do zgłaszania uwag

…………………………………………………………………..

4.09.2018 r.

1) Poniżej przekazuję rządowy projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym ( tzw. emerytury minimalne dla osób, które urodziły lub wychowywały co najmniej czwórkę dzieci).

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 25 września br.

Rządowy projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Załącznik do OSR

…………………………………………………………………..

3.09.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Pismo przewodnie

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

2) Poniżej przekazuję projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 6 września br.

Pismo przewodnie

Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

…………………………………………………………………..

30.07.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 10 sierpnia br.

Pismo przewodnie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Uzasadnienie

…………………………………………………………………..

24.07.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Pismo przewodnie

Projekt o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

…………………………………………………………………..

20.07.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 10 sierpnia br.

Projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

…………………………………………………………………..

21.06.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 1 lipca br.

Pismo przewodnie

Projekt rozporządzenia

OSR

Uzasadnienie

…………………………………………………………………..

18.05.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Pismo przewodnie

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Załącznik do OSR

…………………………………………………………………..

10.05.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o ochronie danych osobowych.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

2) Poniżej przekazuję projekt ustawy –  przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Projekt ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych

3) Poniżej przekazuję projekt ustawy o jawności życia publicznego.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Projekt ustawy o jawności życia publicznego

…………………………………………………………………..

7.05.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Pismo przewodnie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług – uzasadnienie

…………………………………………………………………..

12.04.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy nowelizującej Ordynację podatkową.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Pismo Ministra Finansów (konsultacje publiczne)

Projekt ustawy nowelizującej Ordynację podatkową

Uzasadnienie

OSR

…………………………………………………………………..

10.04.208 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Pismo przewodnie

Projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

Uzasadnienie

OSR

2) Poniżej przekazuję projekt dokumentu “Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018”.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Pismo przewodnie

Projekt dokumentu – Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018

Aneks statystyczny_Wskaźniki monitorujące krajowe priorytety

…………………………………………………………………..

29.03.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjent.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 10 kwietnia br.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta – OSR

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta – uzasadnienie

2) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 10 kwietnia br.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – OSR

…………………………………………………………………..

2.03.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Pismo przewodnie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw

…………………………………………………………………..

6.02.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie  w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 18 lutego br.

Rozdzielnik – związki

Projekt rozporządzenia

Projekt rozporządzenia OSR

Projekt rozporządzenia – uzasadnienie

Projekt rozporządzenia – załącznik

…………………………………………………………………..

10.01.2018 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 19 stycznia br.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych – OSR

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych – uzasadnienie

Tabela zgodności – 14 XII 2017

2) Poniżej przekazuję poselski (PSL) projekt ustawy o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie  niektórych innych ustaw.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 19 stycznia br.

Poselski projekt ustawy o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

…………………………………………………………………..

15.12.2017 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 20 grudnia br.

Pismo przewodnie

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Uzasadnienie

2) Poniżej przekazuję dokument Komisji Europejskiej Roczna Analiza Wzrostu Gospodarczego na 2018 r. (Annual Growth Survey 2018)

Zwracam się z prośbą o uwagi do dnia 27 grudnia br.

Roczna Analiza Wzrostu Gospodarczego na 2018 r.

…………………………………………………………………..

4.12.2017 r.

1) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwracam się z prośbą o uwagi.

Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas na 2018 rok 27.11.2017

Uzasadnienie do projektu rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas na 2018 27.11.2017

Załącznik do projektu rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas na 2018 rok 27.11.2017

OSR do projektu rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas na 2018 rok 27.11.2017

Rozdzielnik konsultacje organizacje 27.11.2017

…………………………………………………………………..

22.11.2017 r.

1) Poniżej przekazuję rządowy projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt zakłada zwiększenie nakładów na zdrowie od 2018 roku, osiągając w 2025 roku poziom 6 % PKB.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie uwag do dnia 5 grudnia br.

Rządowy projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

…………………………………………………………………..

2.11.2017 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie uwag.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

…………………………………………………………………..

27.10.2017 r. 

1) Poniżej przekazuję Plan Działań na rzecz wdrażania Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie uwag.

Pismo

Plan Działań na rzecz wdrażania Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022

Zał 1 Katalog działań 22 10 2017

Zał 2 Wykaz działań 22 10 2017

2) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W projektowanej regulacji proponuje się zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2018 r. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie uwag do dnia 10 listopada br.

Pismo przewodnie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Uzasadnienie

OSR 25.10.2017

zał. do OSR

…………………………………………………………………..

24.10.2017 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie uwag.

Projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

…………………………………………………………………..

23.10.2017 r. 

1) Poniżej przekazuję projekt stanowiska Polski do dokumentu KE Zalecenie Decyzja Rady upoważniająca do rozpoczęcia rokowań w sprawie umowy o wolnym handlu z Nową Zelandią COM(2017)469.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie uwag.

Projekt Stanowiska RP – Zalecenie – Decyzja Rady upoważniająca do rozpoczęcia rokowań w sprawie umowy o wolnym handlu z Nową Zelandią

Zalecenie – Decyzja Rady upoważniająca do rozpoczęcia rokowań w sprawie umowy o wolnym handlu z Nową Zelandią

Dokument roboczy Służby Komisji – streszczenie oceny skutków

(ENG) Dokument roboczy Służby Komisji – streszczenie oceny skutków

Załącznik

2) Poniżej przekazuję projekt stanowiska Polski do dokumentu KE Zalecenie Decyzja Rady upoważniająca do rozpoczęcia rokowań w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią COM(2017) 472.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie uwag.

Projekt stanowiska RP – Zalecenie Decyzja Rady upoważniająca do rozpoczęcia rokowań w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią

Zalecenie – Decyzja Rady upoważniająca do rozpoczęcia rokowań w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią

Dokument roboczy Służb Komisji – streszczenie oceny skutków

(ENG) Dokument roboczy Służb Komisji – streszczenie oceny skutków

Załącznik

3) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie uwag.

Konsultacje publiczne-pismo

Projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji

Uzasadnienie do projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji

OSR do projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji

…………………………………………………………………..

18.10.2017 r.

1) Poniżej przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie uwag.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

2) Poniżej przekazuję rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

Zwracam się z prośbą o przekazywanie uwag.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

3) Poniżej przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.                                                                                                                                              

Zwracam się z prośbą o przekazywanie uwag.

Pismo przewodnie – projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Uzasadnienie – projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

…………………………………………………………………..

17.10.2017 r.

Otrzymaliśmy do zaopiniowania poselski (PSL) projekt ustawy o stałym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie uwag do dnia 20 października 2017 r.

jednorazowy dodatek

……………………………………………………………………

15.10.2017 r.

W odpowiedzi na stanowisko Prezydium OPZZ z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ograniczania praw pracowniczych w zakresie wyboru swoich przedstawicieli do organów spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa oraz wspólne stanowisko central związkowych z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie konieczności zmiany zasad zarządzania mieniem państwowym (stanowiska w załączeniu), strona rządowa przekazała Radzie Dialogu Społecznego projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw.

Ewentualne uwagi do projektu ustawy proszę kierować w terminie do dnia 27 października 2017 r.

Pismo przewodnie RDS 1168.10.17

Projekt RDS 1168.10.17

Stanowisko Prezydium OPZZ_mienie SP_KGHM

stanowisko_3_centrale_mienie SP_podpisy

…………………………………………………………………..

10.10.2017 r.

W załączeniu przekazujemy projekty ustaw przygotowane przez Prezydenta RP dotyczące: Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego przekazane Partnerom społecznym do konsultacji.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie uwag w terminie do 14 października br. na adres: kp-info@konfederacjapracy.org.pl lub

m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl

Dokumenty do pobrania:

Projekt RDS 1132.10.17

RDS 1133.10.17

Projekt RDS 1133.10.17

Pismo przewodnie RDS 1132.10.17

……………………………………………………………………………………..