Pismo ws wzrostu wynagrodzeń, emerytur i rent w 2016 roku

Przekazujemy w załączeniu pismo z dnia 25 maja br. przewodniczących OPZZ, FZZ, NSZZ „Solidarność” zawierające związkową propozycję w sprawie wzrostu wynagrodzeń oraz emerytur i rent w 2016 roku. Opracowane wyliczenia powstały na bazie prognozowanych przez rząd wskaźników makroekonomicznych na rok 2016 (PKB – wzrost o 3,8%, inflacja – 1,7%).

Stosownie do tej propozycji wynagrodzenie w państwowej sferze budżetowej powinno wzrosnąć o 10,5%. O tyle właśnie wzrośnie skumulowana inflacja w latach 2011-2015, czyli w okresie, w którym rząd utrzymuje zamrożenie płac w sferze budżetowej.

Płaca minimalna powinna wzrosnąć o 7,4%, z 1750 zł do 1880 zł (netto 1376 zł). Oznacza to wzrost minimalnego wynagrodzenia o 130 zł brutto, czyli o 90 zł netto. Przyjęcie tej propozycji przez rząd oznaczać będzie, że relacja płacy minimalnej do płacy przeciętnej poprawi się i wyniesie 46,3% (w 2014 roku relacja ta wyniosła 44,4%. W 2015 rząd założył pogorszenie tej relacji do 44,2%). Propozycja związków zawodowych uwzględnia wzrost wydajności pracy w 2015 roku (2,4%) i planowany jej wzrost w 2016 roku (3,1%), powiększony o ½ prognozowanego tempa PKB w 2016 roku.

Propozycja dotycząca wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (5,9%) została skalkulowaną w oparciu o prognozowaną liczbę zatrudnionych w gospodarce narodowej oraz planowany funduszu płac.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2015 roku zwiększony o 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2015.

wskaźniki_2016_