Prezydium OPZZ : pogotowie strajkowe !

3 lutego odbyło się posiedzenie Prezydium OPZZ. Dominującym tematem obrad była aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza  w kraju. Prezydium przyjęło uchwałę o ogłoszeniu pogotowia strajkowego we wszystkich organizacjach członkowskich i strukturach terytorialnych OPZZ. 

Jan Guz, szef OPZZ, poinformował o sytuacji protestacyjno – strajkowej w poszczególnych branżach a także o ustaleniach Międzyzwiązkowego Krajowego Komitetu Protestacyjno – Strajkowego z 20 stycznia br. Przewodniczący przedstawił sprawy do omówienia przez związkowców na spotkaniu z premier Ewą Kopacz. MKKP-S zaproponował rozmowy jeszcze w styczniu. Do tej pory brak reakcji ze strony rządu.Po dyskusji, Prezydium OPZZ przyjęło uchwałę o ogłoszeniu pogotowia strajkowego oraz stanowisko w sprawie fali protestów w kraju. Wystosowano także list otwarty do związkowców.
Uchwalono ponadto stanowisko w sprawie wstrzymania prywatyzacji Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. w Kołobrzegu.Zreferowano stan prac nad zmianą ustawy o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. W tej sprawie odbyły się spotkania szefów ogólnopolskich central związkowych i organizacji pracodawców z Prezydentem RP (7.01.br.) oraz Ministrem Pracy i Polityki Społecznej (26.01.br.). Nowa ustawa o instytucjach dialogu społecznego miałaby zostać uchwalona jeszcze przed wakacjami.

Zaprezentowano projekty inicjatyw ustawodawczych OPZZ. Dotyczy to zmian w ustawach o Państwowej Inspekcji Pracy, oraz emeryturach pomostowych. Podjęto decyzję o przekazaniu ich do Klubu Poselskiego SLD.