Projekt rozporządzenia ws. min. wynagrodzenia i stawki godzinowej

Szanowni Państwo,

 w załączeniu przekazujemy projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., w którym MRPiPS zmienił przedstawioną przez RDS w czerwcu br. propozycję wysokości płacy minimalnej z 2080 zł na 2100 zł.

ustawa do konsultacji-RDS

 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazywanie ewentualnych uwag na adres: kp-info@konfederacjapracy.org.pl do 7 sierpnia br.

Dokumenty do pobrania:

03 – uzasadnienie

04 – OSR

pismo do związków zawodowych

rozporzadzenie