Projekt Ustawy o “bezpłatnych lekach” – konsultacje

Z upoważnienia wiceprzewodniczącej OPZZ Wiesławy Taranowskiej przekazujemy w załączeniu projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie bezpłatnych leków, dla osób, które ukończyły 75 rok życia.

Leki będą wymienione  wykazie ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia – założeniem jest by były one związane z leczeniem chorób wieku podeszłego.  Szczegóły – w przekazanym projekcie nowelizacji ustawy. Należy także przypomnieć, że OPZZ w poprzedniej kadencji Parlamentu podjął inicjatywę legislacyjną w zakresie przyznania uprawnień do bezpłatnych leków dla wybranych grup pacjentów –  inicjatywa ta jest szersza niż zakładane wyłącznie kryterium wieku 75 lat, choć zbieżna z przekazaną obecnie wersją rządową. OPZZ będzie kontynuować działania w tym obszarze.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazywanie Państwa uwag, opinii, komentarzy do końca roku tj. 31 grudnia 2015r. – na email: gorna@opzz.or.pl

lub 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej