Projekt ustawy – prośba o opinie

Za pośrednictwem OPZZ do zarządu Konfederacji Pracy wpłynął projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

W związku z powyższym w zał. przesyłamy projekt ustawy i prosimy o opinię w trybie pilnym tj. do dnia 30 września 2015 r.

Opinię prosimy przesyłać na nasz adres e-mailowy

kp-info@konfederacjapracy.org.pl lub adresy:

taranowska@opzz.org.pl i  grzybowski@opzz.org.pl

Ustawa o jednorazowym dod. pieniężnym-projekt