Projekt ws Komisji Kodyfikacyjnej

Koleżanki i Koledzy
Z upoważnienia kol. Andrzeja Radzikowskiego, wiceprzewodniczącego OPZZ przesyłamy do zaopiniowania projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

 Projekt dotyczy powołania ww. Komisji z udziałem przedstawicieli reprezentatywnych, w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, organizacji pracowników i pracodawców, która ma pracować nad przygotowaniem nowych projektów: Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy.
Prosimy o przesyłanie opinii w sprawie projektu rozporządzenia do dnia 25 kwietnia 2016 r. do kol. Pawła Śmigielskiego, dyrektora Wydziału Prawno-Interwencyjnego Biura OPZZ: smigielski@opzz.org.pl