Enhance lobbing of commercial sector workers’ interests in decision-making through promoting involvement and active unionism

                        logo_EU                 logo

Wzmocnienie lobbingu interesów pracowników sektora komercyjnego w procesie podejmowania decyzji poprzez promowanie zaangażowania i aktywności związków zawodowych

VP/2017/008/0023

BENEFICJENT:

Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy „Konfederacja Pracy”

 

O PROJEKCIE:

Pomysł na projekt wziął się z ubiegłorocznych działań OPZZ „Konfederacja Pracy”, kiedy związek organizował  akcje w zakresie edukacji, partycypacji pracowniczej i pikiety kierowane do pracowników sektora komercyjnego w Polsce. Sektor komercyjny w Polsce jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów, każdego dnia wyrastają nowe duże centra handlowe i supermarkety, a ich pracownicy często cierpią z powodu braku zaangażowania w działalność związków zawodowych. Dzieje się tak, gdy pracownicy nie mają podstawowych informacji o przysługujących im prawach, a także o faktycznych narzędziach, dzięki którym mogliby działać we własnym interesie, podczas procesu podejmowania decyzji. Wnioskodawcą wiodącym jest organizacja, która motywuje pracowników z sektora komercyjnego do angażowania się w związki zawodowe i zdobywania większej ilości informacji. Wnioskodawca przeprowadził konsultacje z organizacjami partnerskimi i w ten sposób sformułował główne cele projektu.

Postanowiliśmy zaprosić wiele organizacji pracodawców, aby wyrównać stopień realizowania koncepcji projektu i gromadzić doświadczenia oraz dobre praktyki oraz żeby stworzyć atmosferę wzajemnego zaufania i wspólnego zrozumienia pomiędzy pracownikami i pracodawcami w sektorze komercyjnym. Podjęte działania mają na celu przede wszystkim ochronę praw pracowników w zakresie ich udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących lobbowania ich własnych interesów, a także zwiększanie elastyczności relacji między podmiotami społecznymi z tego samego sektora i przyczynienie się do szybszego rozwoju gospodarki i zwiększenie korzyści płynących sektora komercyjnego.

Projekt przyczyni się do:

  1. Podnoszenia świadomości pracowników komercyjnych i ich pracodawców na temat dyrektyw UE: 2001/86/WE, 2001/23/WE, 2002/14/WE, 98/59/WE, 2003/72/WE, 2005 /56/WE oraz odpowiadającego im krajowego prawa pracy
  2. Wzmocnienia dialogu społecznego i wzajemnego zaufania wśród pracowników i pracodawców w jednym z najszybciej rozwijających się sektorów w Europie
  3. Zwiększenia współpracy państw członkowskich UE i krajów kandydujących w zakresie prawidłowej realizacji dyrektyw UE przez pracowników i pracodawców sektora; realizacji uzyskanych rekomendacji i wdrażania nowych podejść.

CELE PROJEKTU:

Ogólnym celem projektu jest promowanie zaangażowania pracowników komercyjnych w działania związków zawodowych oraz zapewnienie im możliwości rozwoju i pozytywnego doświadczenia w zakresie wpływu na proces decyzyjny w organizacjach, a także odpowiedniego lobbowania własnych interesów oraz podnoszenie świadomości w zakresie dyrektywy UE i przepisów krajowego prawa pracy, celem lepszego egzekwowania praw do informacji, konsultacji i uczestnictwa.

Cele szczegółowe:

  • Wspieranie aktywności związków zawodowych i zaangażowania przedsiębiorstw ponadnarodowych w działania związków zawodowych
  • Podnoszenie świadomości pracowników sektora komercyjnego w zakresie dyrektyw: 2001/86/WE, 2001/23/WE, 2002/14/WE, 98/59/WE, 2003/72/WE, 2005 /56/WE oraz odpowiadającego im krajowego prawa pracy
  • Zidentyfikowanie dobrych praktyk w zakresie udziału pracowników w procesie decyzyjnym i w komunikacji z pracodawcami, wymiana doświadczenia w zakresie demokracji w miejscu pracy między krajami partnerskimi
  • Zwiększenie możliwości budowania potencjału i motywowania aktywizmu pracowników sektora komercyjnego w celu poprawy wdrażania ich prawa do informacji, konsultacji i uczestnictwa

– Opracowanie strategii dobrych praktyk w zakresie lobbowania interesów pracowników przy podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach ponadnarodowych

– Przekazanie pozytywnego know-how ze strony zainteresowanych stron na poziomie UE w związku z zaangażowaniem pracowników w podejmowanie decyzji i właściwą realizacją praw dostępu do informacji i konsultacji

REALIZACJA:

Działania będą realizowane poprzez 5 strumieni roboczych, w tym: zarządzanie, koordynację i aktywne klastry (przygotowanie i koordynacja wydarzeń, spotkania online, szkolenia krajowe i informacyjne seminaria publiczne, a także działania lobbingowe i działania następcze, w tym konferencja końcowa w Warszawie, gdzie będą omawiane ostateczne ramy strategiczne).

Aby dzielić się dobrymi praktykami na poziomie międzynarodowym, przy wsparciu ekspertów na poziomie UE  (ITUC i ETUC), zorganizowane zostanie międzynarodowe spotkanie poświęcone dzieleniu się praktykami w Hiszpanii.

WYDARZENIA MIĘDZYNARODOWE W PROJEKCIE:

DATA MIEJSCE WYDARZENIE CEL
17/04/2018 Warszawa Spotkanie inauguracyjne  
11.2018 /
12.2018
Madryt, Hiszpania Międzynarodowe seminarium poświęcone dzieleniu się praktykami  
04.2019 Warszawa Konferencja podsumowująca  

WARSZTATY LOKALNE:

DATA MIEJSCE WYDARZENIE
09.2018 / 10.2018 Warszawa warsztaty
09.2018 / 10.2018 Belgrad, Serbia warsztaty
09.2018 / 10.2018 Madryt, Hiszpania warsztaty
09.2018 / 10.2018 Wilno, Litwa warsztaty
09.2018 / 10.2018 Bratysława, Słowacja warsztaty
09.2018 / 10.2018 Skopje, Macedonia warsztaty
09.2018 / 10.2018 Sofia, Bułgaria warsztaty
09.2018 / 10.2018 Bukareszt, Rumunia warsztaty
DATA MIEJSCE WYDARZENIE
01.2019 / 03.2019 Warszawa Otwarte spotkanie informacyjne
01.2019 / 03.2019 Belgrad, Serbia Otwarte spotkanie informacyjne
01.2019 / 03.2019 Madryt, Hiszpania Otwarte spotkanie informacyjne
01.2019 / 03.2019 Wilno, Litwa Otwarte spotkanie informacyjne
01.2019 / 03.2019 Bratysława, Słowacja Otwarte spotkanie informacyjne
01.2019 / 03.2019 Skopje, Macedonia Otwarte spotkanie informacyjne
01.2019 / 03.2019 Sofia, Bułgaria Otwarte spotkanie informacyjne
01.2019 / 03.2019 Bukareszt, Rumunia Otwarte spotkanie informacyjne

about project_ENGLISH

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Strona internetowa projektu: http://project-enhancelobbying.eu/

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

W związku z organizacją działań projektowych OPZZ Konfederacja Pracy zleci następujące usługi:

OPZZ Konfederacja Pracy will commission the following services that we need as part of the project:

translation of the final publication; about 25 pages

[Final publication (achievements and recommendations)]. Base language – ENGLISH

English-Polish,

English Spanish,

English-Bulgarian,

English-Macedonian,

English-Serbian,

English-Slovak,

English-Lithuanian,

English-Romanian.

We are waiting for your offer sent by email before May 28. The main criteria for choosing the offer will be the best in relation to the price. If you have additional questions, we remain at your disposal.

OPZZ Konfederacja Pracy zleci następujące usługi, których potrzebujemy w ramach projektu:

tłumaczenie ostatecznej publikacji; około 25 stron

[Publikacja końcowa (osiągnięcia i zalecenia)]. Język bazowy-ANGIELSKI

Angielsko-polski,

Angielski hiszpański,

Angielsko-bułgarski,

Angielski-macedoński,

Angielsko-serbski,

Angielsko-słowacki,

Angielsko-litewski,

Angielsko-rumuński.

Czekamy na Twoją ofertę wysłaną pocztą elektroniczną przed 28 maja. Główne kryteria wyboru oferty będą najlepsze w stosunku do ceny. Jeśli masz dodatkowe pytania, pozostajemy do Twojej dyspozycji.

­­­­­­­—————–

OPZZ Konfederacja Pracy will commission the following services that we need as part of the project:

We would like to ask for a quotation of the following services we need for an international conference which will be held on 11th of June in Kraków:

Simultaneous interpretation in the following languages:

Polish – Spanish

Polish – Serbia

Polish – Macedonian

Polish – Romanian

Polish – Lithuanian

Polish – Slovakian

Polish – Bulgarian

Equipment necessary for simultaneous interpretation for 20 participants: 7 interpreting booths, headphones, microphones, sound system, technical assistance.

We will be pleased to receive your offer by email before 28th of May. The main criteria for the offer selection will be the best value for money. In case of any additional questions we remain at your disposal.

OPZZ Konfederacja Pracy zleci w ramach projektu następujące usługi, których potrzebujemy:

Chcielibyśmy poprosić o wycenę następujących usług, których potrzebujemy na międzynarodową konferencję, która odbędzie się 11 czerwca w Krakowie:

Tłumaczenie symultaniczne w następujących językach:

Polsko-hiszpański

Polski – Serbia

Polski – macedoński

Polsko-rumuński

Polski – litewski

Polski – słowacki

Polski – bułgarski

Sprzęt niezbędny do tłumaczenia symultanicznego dla 20 uczestników: 7 kabin do tłumaczenia, słuchawek, mikrofonów, nagłośnienia, pomocy technicznej.

Z przyjemnością otrzymamy Twoją ofertę pocztą elektroniczną przed 28 maja. Główne kryteria wyboru oferty będą najlepsze w stosunku do ceny. W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

– – – – – – – – –

OPZZ Konfederacja Pracy will commission the following services that we need as part of the project:

We would like to ask for a quotation of the following services which we need for an international conference planned for 11th of June in Kraków:

Accommodation: 20 single rooms from 10.06.2019 till 12.06.2019

Catering service:

10.06 – lunch and dinner for 20 people.

11.06 – Coffee Break/ lunch/ Dinner for 35 people

12.06 -lunch for 20 people

Meeting Room for one day from 9 a.m till 6 p.m for 20 people and additional space for 7 interpreting booths. We will be pleased to receive your offer by email before 28th of May. The main criteria for the offer selection will be the best value for money. In case of any additional questions we remain at your disposal.

———————————————————

OPZZ Konfederacja Pracy zleci w ramach projektu następujące usługi, których potrzebujemy:

Chcielibyśmy poprosić o wycenę następujących usług, których potrzebujemy na międzynarodową konferencję zaplanowaną na 11 czerwca w Krakowie:

Zakwaterowanie: 20 pokoi jednoosobowych od 10.06.2019 do 12.06.2019

Usługi kateringowe:

10.06 – obiad i kolacja dla 20 osób.

11.06 – Przerwa na kawę / obiad / kolacja dla 35 osób

12.06 – spotkanie dla 20 osób

Sala konferencyjna na jeden dzień od 9 rano do 18 na 20 osób i dodatkowa przestrzeń na 7 kabin do tłumaczenia. Z przyjemnością otrzymamy Twoją ofertę pocztą elektroniczną przed 28 maja. Główne kryteria wyboru oferty będą najlepsze w stosunku do ceny. W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Wstępna agenda spotkania

11 czerwca 2019 r. w Krakowie odbędzie się konferencja kończąca projekt. Gosząc w Polsce naszych partnerów podsumujemy dotychczasową pracę i doświadczenia oraz omówimy strategię działań dalszych i rekomendacje.