Aktualności projektu

Wzmocnienie lobbingu interesów pracowników sektora komercyjnego w procesie podejmowania decyzji poprzez promowanie zaangażowania i aktywności związków zawodowych

VP/2017/008/0023

BENEFICJENT:

Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy „Konfederacja Pracy”

 

O PROJEKCIE:

Pomysł na projekt wziął się z ubiegłorocznych działań OPZZ „Konfederacja Pracy”, kiedy związek zorganizował strajk pracowników sektora komercyjnego w Polsce. Sektor komercyjny w Polsce jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów, każdego dnia wyrastają nowe duże centra handlowe i supermarkety, a ich pracownicy często cierpią z powodu braku zaangażowania w działalność związków zawodowych. Dzieje się tak, gdy pracownicy nie mają podstawowych informacji o przysługujących im prawach, a także o faktycznych narzędziach, dzięki którym mogliby działać we własnym interesie, podczas procesu podejmowania decyzji. Wnioskodawcą wiodącym jest organizacja, która motywuje pracowników z sektora komercyjnego do angażowania się w związki zawodowe i zdobywania większej ilości informacji. Wnioskodawca przeprowadził konsultacje z organizacjami partnerskimi i w ten sposób sformułował główne cele projektu.

Postanowiliśmy zaprosić wiele organizacji pracodawców, aby wyrównać stopień realizowania koncepcji projektu i gromadzić doświadczenia oraz dobre praktyki oraz żeby stworzyć atmosferę wzajemnego zaufania i wspólnego zrozumienia pomiędzy pracownikami i pracodawcami w sektorze komercyjnym. Podjęte działania mają na celu przede wszystkim ochronę praw pracowników w zakresie ich udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących lobbowania ich własnych interesów, a także zwiększanie elastyczności relacji między podmiotami społecznymi z tego samego sektora i przyczynienie się do szybszego rozwoju gospodarki i zwiększenie korzyści płynących sektora komercyjnego.

Projekt przyczyni się do:

  1. Podnoszenia świadomości pracowników komercyjnych i ich pracodawców na temat dyrektyw UE: 2001/86/WE, 2001/23/WE, 2002/14/WE, 98/59/WE, 2003/72/WE, 2005 /56/WE oraz odpowiadającego im krajowego prawa pracy
  2. Wzmocnienia dialogu społecznego i wzajemnego zaufania wśród pracowników i pracodawców w jednym z najszybciej rozwijających się sektorów w Europie
  3. Zwiększenia współpracy państw członkowskich UE i krajów kandydujących w zakresie prawidłowej realizacji dyrektyw UE przez pracowników i pracodawców sektora; realizacji uzyskanych rekomendacji i wdrażania nowych podejść.

CELE PROJEKTU:

Ogólnym celem projektu jest promowanie zaangażowania pracowników komercyjnych w działania związków zawodowych oraz zapewnienie im możliwości rozwoju i pozytywnego doświadczenia w zakresie wpływu na proces decyzyjny w organizacjach, a także odpowiedniego lobbowania własnych interesów oraz podnoszenie świadomości w zakresie dyrektywy UE i przepisów krajowego prawa pracy, celem lepszego egzekwowania praw do informacji, konsultacji i uczestnictwa.

Cele szczegółowe:

  • Wspieranie aktywności związków zawodowych i zaangażowania przedsiębiorstw ponadnarodowych w działania związków zawodowych
  • Podnoszenie świadomości pracowników sektora komercyjnego w zakresie dyrektyw: 2001/86/WE, 2001/23/WE, 2002/14/WE, 98/59/WE, 2003/72/WE, 2005 /56/WE oraz odpowiadającego im krajowego prawa pracy
  • Zidentyfikowanie dobrych praktyk w zakresie udziału pracowników w procesie decyzyjnym i w komunikacji z pracodawcami, wymiana doświadczenia w zakresie demokracji w miejscu pracy między krajami partnerskimi
  • Zwiększenie możliwości budowania potencjału i motywowania aktywizmu pracowników sektora komercyjnego w celu poprawy wdrażania ich prawa do informacji, konsultacji i uczestnictwa

– Opracowanie strategii dobrych praktyk w zakresie lobbowania interesów pracowników przy podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach ponadnarodowych

– Przekazanie pozytywnego know-how ze strony zainteresowanych stron na poziomie UE w związku z zaangażowaniem pracowników w podejmowanie decyzji i właściwą realizacją praw dostępu do informacji i konsultacji

REALIZACJA:

Działania będą realizowane poprzez 5 strumieni roboczych, w tym: zarządzanie, koordynację i aktywne klastry (przygotowanie i koordynacja wydarzeń, spotkania online, szkolenia krajowe i informacyjne seminaria publiczne, a także działania lobbingowe i działania następcze, w tym konferencja końcowa w Warszawie, gdzie będą omawiane ostateczne ramy strategiczne).

Aby dzielić się dobrymi praktykami na poziomie międzynarodowym, przy wsparciu ekspertów na poziomie UE  (ITUC i ETUC), zorganizowane zostanie międzynarodowe spotkanie poświęcone dzieleniu się praktykami w Hiszpanii.

WYDARZENIA MIĘDZYNARODOWE W PROJEKCIE:

DATA MIEJSCE WYDARZENIE CEL
17/04/2018 Warszawa Spotkanie inauguracyjne
11.2018 /
12.2018
Madryt, Hiszpania Międzynarodowe seminarium poświęcone dzieleniu się praktykami
04.2019 Warszawa Konferencja podsumowująca

WARSZTATY LOKALNE:

DATA MIEJSCE WYDARZENIE
09.2018 / 10.2018 Warszawa warsztaty
09.2018 / 10.2018 Belgrad, Serbia warsztaty
09.2018 / 10.2018 Madryt, Hiszpania warsztaty
09.2018 / 10.2018 Wilno, Litwa warsztaty
09.2018 / 10.2018 Bratysława, Słowacja warsztaty
09.2018 / 10.2018 Skopje, Macedonia warsztaty
09.2018 / 10.2018 Sofia, Bułgaria warsztaty
09.2018 / 10.2018 Bukareszt, Rumunia warsztaty
DATA MIEJSCE WYDARZENIE
01.2019 / 03.2019 Warszawa Otwarte spotkanie informacyjne
01.2019 / 03.2019 Belgrad, Serbia Otwarte spotkanie informacyjne
01.2019 / 03.2019 Madryt, Hiszpania Otwarte spotkanie informacyjne
01.2019 / 03.2019 Wilno, Litwa Otwarte spotkanie informacyjne
01.2019 / 03.2019 Bratysława, Słowacja Otwarte spotkanie informacyjne
01.2019 / 03.2019 Skopje, Macedonia Otwarte spotkanie informacyjne
01.2019 / 03.2019 Sofia, Bułgaria Otwarte spotkanie informacyjne
01.2019 / 03.2019 Bukareszt, Rumunia Otwarte spotkanie informacyjne

about project_ENGLISH

Już jutro, 11 czerwca 2019 r. w Krakowie odbędzie się konferencja kończąca projekt.