Wiedza i kompetencje kluczem do efektywnego udziału w procesie stanowienia prawa

Bez nazwy

Projekt w ramach Działania 2.16 POWER
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)

Pn. „Wiedza i kompetencje kluczem do efektywnego udziału w procesie stanowienia prawa”

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa”

Tytuł projektu: Wiedza i kompetencje kluczem do efektywnego udziału w procesie stanowienia prawa

Okres realizacji: od:  2017-10-01 do:  2021-03-13

Obszar realizacji: cała Polska

Krótki opis projektu: Projekt „Wiedza i kompetencje kluczem do efektywnego udziału w procesie stanowienia prawa” jest realizowany przez OPZZ Konfederacje Pracy we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych. Jego głównym celem jest podniesienie kompetencji przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych w całej Polsce w zakresie efektywnego działania w procesie stanowienia prawa. W ramach realizacji projektu zaplanowano działania takie jak: szkolenia dla przedstawicieli partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych, a także stworzenie podręcznika i aplikacji mobilnej. Oczekuje się, że podjęte działania przyniosą skutek w wypełnieniu luki kompetencyjnej wśród przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych w zakresie udziału w stanowieniu prawa a także, że podniosą wiedzę i kompetencje miękkie uczestników.

Działania w ramach projektu:

1.Moduł teoretyczny szkoleń dla przedstawicieli partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych z zakresu stanowienia prawa

Zaplanowano 16 szkoleń trwających półtora dnia, każde po 24 uczestników (384 os, 50% kobiet, min. 58 przedstawicieli organizacji pozarządowych); program szkolenia: zagadnienia z zakresu prawa pracy, rola partnerów społecznych w stanowieniu prawa pracy, dialog społeczny na poziomie lokalnym i szczeblu krajowym; nacisk na formę warsztatową oraz dyskusję i wymianę doświadczeń, zajęcia prowadzone będą przez kompetentnego prawnika; miejsca szkoleń będą także przystosowane do osób niepełnosprawnych, dla części uczestników przewidziano nocleg, dla wszystkich za to przygotowano wyżywienie i komplet materiałów szkoleniowych; na każdym szkoleniu będzie prowadzona ewaluacja i test wiedzy, na koniec szkolenia jeśli uczestnik wykaże w teście uzyskanie dostatecznego poziomu wiedzy otrzyma certyfikat.

2.Moduł praktyczny szkoleń dla przedstawicieli partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych z zakresu stanowienia prawa

Zaplanowano 16 jednodniowych szkoleń, każde dla 30 osób, elementy programu szkoleniowego: ścieżka legislacyjna aktów prawnych na poziomie centralnym i samorządowym oraz proces stanowienia prawa, możliwość i formy udziału obywatelskiego, zastosowanie cyfrowych rozwiązań w zakresie efektywności udziału obywatelskiego w procesie stanowienia prawa (konsultacje.gov.pl, mamzdanie.org.pl, samorządowe portale konsultacyjne), przykłady udziału w konsultacjach społecznych i ćwiczenia kompetencji miękkich, zasady kultury komunikacji w konsultacjach społecznych i procesie stanowienia prawa, elementy teorii negocjacji w kontekście stanowienia prawa; szkolenia będą prowadzone w formie wykładu połączonego z dyskusją i ćwiczeniami warsztatowymi w grupach; na koniec zostanie przeprowadzona ankieta ewaluacyjna.

3.Opracowanie podręcznika

Główny produkt projektu, przygotowany przez 2 ekspertów, zredagowany i opublikowany w języku polskim; będzie dostępny w wersji elektronicznej i papierowej(1000 sztuk); zawartość: podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy, możliwość i formy udziału w procesie stanowienia prawa, źródła informacji, zastosowanie cyfrowych rozwiązań w zakresie efektywnego udziału obywatelskiego w procesie stanowienia prawa, zasady kultury komunikacji w konsultacjach społecznych.

4.Aplikacja mobilna

Aplikacja jest odpowiedzią na, jak zostało dowiedzione, trudny dostęp do kompleksowej i bieżącej informacji na temat procesów stanowienia prawa, będzie to darmowa aplikacja na urządzenia mobilne, podpięta będzie pod stronę konsultacje.gov.pl; zadania: informowanie o zbliżających się terminach zgłaszania uwag, w przypadku wybranych przez użytkownika procesów, informowanie o zbliżających się konsultacjach społecznych i podstawowych informacjach o nich, prosta gra utrwalająca nabytą wiedzę; aplikacja będzie skierowana przede wszystkim do przedstawicieli związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych, ale będzie także przydatna i dostępna dla przedstawicieli pracodawców oraz władz publicznych oraz niezrzeszonych oz.

Opis projektu pt. Wiedza i kompetencje kluczem do efektywnego udziału w procesie stanowienia prawa

Informacja o projekcie