Propozycja minimalnego wynagrodzenia od 2017 roku

Koleżanki i Koledzy

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2016 roku propozycji minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2017 r. z upoważnienia wiceprzewodniczącego OPZZ, Franciszka Bobrowskiego, przekazujemy w załączeniu przedmiotową propozycję oraz towarzyszące tej propozycji dokumenty przekazane Radzie Dialogu Społecznego stosownie do art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

Uwagi do propozycji Rady Ministrów proszę kierować na adres: bobrowski@opzz.org.pl do 29 czerwca br.

00-Propozycja MW w 2017 r. 2000 zl

01 – zalacznik 1 przecietne wynagrodzenia w GN w 2015 r.

02 – Zal 2 tabl przecietne wydatki w i gr k wintylowej w 2015 r.

03 – Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 r. w swietle wynikow badania budzet…

04 – Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 r. w swietle wynikow badania budzet…

05 – informacja_o_sytuacji_spoleczno-gospodar czej_kraju_w_2015