Stanowisko OPZZ Konfederacja Pracy ws “podatku handlowego”

Przedstawiamy stanowisko Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy” w zakresie oceny projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej z dnia 2 lutego 2016 r. opracowanego przez Ministra Finansów. 

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy”, w odniesieniu do projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej z dnia 2 lutego br., informuję, że co do zasady OPZZ „Konfederacja Pracy” pozytywnie ocenia konieczność wprowadzenia ww. podatku jak i same zapisy proponowane w projekcie. Nasza pozytywna ocena wiąże się również z planowaną perspektywą wydatkowania pozyskanych tą drogą środków tj. finansowaniem programu wsparcia rodzin „500+”. Należy podkreślić, że przez cały okres rządów koalicji PO-PSL byliśmy świadkiem braku działań w zakresie szeroko rozumianej polityki rodzinnej i społecznej, dlatego z tym większą przychylnością odnosimy się do szybkich działań nowego rządu na tym istotnym społecznie polu.

Po analizie zapisów projektu z organizacjami OPZZ „Konfederacja Pracy” działającymi w sektorze handlu nie widzimy podstaw do negatywnych ocen projektu. Nie widzimy również podstaw do negatywnych ocen ze strony środowisk pracowniczych w ogóle. Tym bardziej dziwi nas stanowisko Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce w kontekście placówek handlowych „Społem”, które jako podmiot spółdzielczy traktowane są w projekcie w sposób szczególny (co zostało przeanalizowane, opisane i przekazane ze strony OPZZ „Konfederacja Pracy” do OPZZ w terminie wcześniejszym).

Dla zupełniej jasności i możliwości pełnej analizy brakuje nam z pewnością wyliczeń wskazujących na powód określenia kwoty zwolnionej od podatku na poziomie 1  500 000 zł. Należałoby odpowiedzieć na pytania jaka liczba podmiotów faktycznie przekroczy ten próg i jak tak określona kwota wpłynie na wzrost obciążań sieci franczyzowych? W tym miejscu wartym podkreślenia jest jednak, że ustawodawca określił wprost, że opodatkowaniu podlega jedynie nadwyżka ponad kwotę wskazaną powyżej. Wartym zastanowienia jest również fakt, czy związki zawodowe w ogóle powinny zajmować się tematyką dotyczącą franczyzy, w sytuacji gdy jesteśmy świadkami stosunkowo częstych sytuacji celowych działań ze strony franczyzodawców zamierzających do obchodzenia prawa pracy – w tym w szczególności praw pracowniczych. Projekt m.in. w tym zakresie zakłada trzymiesięczny okres przejściowy dla franczyzobiorców, gdzie dana jest możliwość odstąpienia od umowy bez względu na jej odmiennie brzmiące przepisy w tym zakresie. Należy zastanowić się, czy z perspektywy organizacji pracowniczych nie doprowadzi to do chociaż minimalnej poprawy warunków pracy ajentów, które na tę chwilę w wielu sytuacjach wymuszane są przez franczyzodawcę i w wielu przypadkach nie są zgodne z przepisami prawa pracy. Dalecy jesteśmy jednak od gloryfikacji w tym zakresie „sklepów rodzinnych”, gdzie również często dochodzi do nadużyć m.in. w zakresie stosowania umów cywilnoprawnych w zamian umów o pracę, nadużyć w zakresie czasu pracy pracowników czy w zakresie prawidłowego i terminowego wynagradzania.  Pod tym kątem z pewnością należy prowadzić komplementarne działania przez organy powołane do kontroli pracodawców w zakresie prawa pracy.

OPZZ „Konfederacja Pracy” przychyla się do opinii, że przesadzone wydają się być opinie jakoby wprowadzenie podatku od sprzedaży detalicznej miało spowodować znaczny wzrost cen. Zapobiegać temu – przynajmniej w znacznej części – będzie duża konkurencja miedzy podmiotami działającymi w sektorze handlu. Ustawodawca zakłada również ewaluację na podstawie sprawozdawczości podatkowej co daje możliwość oceny skutków w późniejszym terminie.

Stoimy na stanowisku, że podatek od sprzedaży detalicznej oraz wprowadzany podatek bankowy stanowią konieczne źródła wpływu do budżetu państwa, które przynajmniej w części zaspokoją ważne potrzeby społeczne. Ucywilizuje to również sytuację Polski na tle innych krajów europejskich gdzie te podatki są od lat normą. Pozostając w tym kontekście, z perspektywy organizacji pracowniczej patrzącej nieco szerzej niż tylko na kwestie dochodowe swoich członków, sensownym pomysłem jest również postulowane przez NSZZ „Solidarność” ograniczenie handlu w niedziele. Danie możliwości pracownikom spędzenia czasu z rodzinami wpisuje się również w kierunek zmian, jakim OPZZ „Konfederacja Pracy” będzie mocno sprzyjał.

Podsumowując, OPZZ „Konfederacja Pracy” biorąc pod uwagę szerszy kontekst wprowadzania nowych podatków oraz ich prawidłowe z naszej perspektywy wydatkowanie, pozytywnie ocenia przedłożony przez Ministra Finansów projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej z dnia 2 lutego br. Jak zostało wspomniane na wstępie, planowana perspektywa wydatkowania pozyskanych środków m.in. na finansowanie programu wsparcia rodzin „500+” jest ta tyle społecznie istotna, że powinna spowodować odstąpienie od niestety nadal spotykanego związkowego egoizmu branżowego.

Stanowisko ws 'podatku handlowego'1stanowisko ws 'podatku handlowego' 2