Stanowisko w sprawie niektórych założeń podatkowych programu “Polski Ład”

Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy Konfederacja Pracy stoi na stanowisku, że zaproponowany przez rząd w ramach programu „Polski Ład” projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw to krok we właściwym kierunku. Uważamy, że proponowane zmiany uczynią polski system podatkowy sprawiedliwszym, choć – aby faktycznie takim był i zbliżył się do tych od dziesięcioleci stosowanych w krajach Europy Zachodniej – plan zmian powinien być ambitniejszy. Całość stanowiska w ww. sprawie poniżej.

Warszawa, 18 sierpnia 2021 r.

Stanowisko Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego Konfederacja Pracy w sprawie projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy Konfederacja Pracy stoi na stanowisku, że zaproponowany przez rząd w ramach programu „Polski Ład” projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw to krok we właściwym kierunku.

Uważamy, że proponowane zmiany uczynią polski system podatkowy sprawiedliwszym, choć – aby faktycznie takim był i zbliżył się do tych od dziesięcioleci stosowanych w krajach Europy Zachodniej – plan zmian powinien być ambitniejszy. Analiz przedstawionego projektu nie ułatwia z pewnością jego objętość i skomplikowanie. Wynika to jednak także ze skomplikowania systemu podatkowego obowiązującego obecnie. Wychodzimy jednak z założenia, że podatki niekoniecznie muszą być proste. Muszą z pewnością być jednak sprawiedliwe.

OPZZ Konfederacja Pracy podziela diagnozę polskiego systemu podatkowego. Na tle innych krajów Europy Zachodniej jest on degresywny, nadmiernie obciążający osoby o niskich dochodach, a nad wyraz łagodny dla osób osiągających wysokie dochody. Dodatkowo, nadmiernie uprzywilejowuje osoby prowadzące działalność gospodarczą, kosztem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, co także przyczynia się do pogłębiania się negatywnego zjawiska umów śmieciowych i fałszywego samozatrudnienia. Przedstawiony projekt zmienia te dysproporcje, choć z perspektywy Związku nadal w niedostatecznym stopniu.

OPZZ Konfederacja Pracy popiera podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Jest to realizacja postulatu programowego OPZZ na lata 2018-2022. Zdaniem OPZZ Konfederacja Pracy powinien zostać jednak utrzymany, obowiązujący obecnie, degresywny charakter kwoty wolnej oraz wprowadzony mechanizm jej corocznej waloryzacji.

OPZZ Konfederacja Pracy popiera podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku. Propozycja ta powinna być jednak obudowana wprowadzeniem dodatkowych progów podatkowych dla osób osiągających wyższe dochody roczne. W przeciwnym wypadku utrwalamy faktycznie liniowy charakter opodatkowania dochodów od osób fizycznych i nie czynimy naszego systemu bardziej progresywnym. Postulat ten jest szczególnie ważny w kontekście prognozowanego spadku wpływów do budżetu państwa i samorządów z tytułu podatków, co tak naprawdę oznacza obniżanie podatków.

OPZZ Konfederacja Pracy przypomina, że wprowadzenie silniejszej progresji podatkowej poprzez wprowadzenie nowych stawek i progów podatkowych jest postulatem programowym OPZZ, potwierdzonym w kampanii programowej OPZZ „Godna praca, płaca i emerytura”.

OPZZ Konfederacja Pracy popiera zmiany w zakresie wysokości składki zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców, gdzie podstawą jej wymiaru będą rzeczywiste dochody przedsiębiorcy w miejsce stałej opłaty ryczałtowej. Preferencje dotyczące składki zdrowotnej powinny jednak zostać zlikwidowane także w przypadku działalności rolniczej. Likwidacja możliwości odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych składki na ubezpieczenie społeczne może być rozważana przy wprowadzeniu neutralności dla przychodów rocznych do wysokości 133 692 zł (ulga dla klasy średniej), gwarancji jej corocznej waloryzacji oraz zagwarantowaniu przeznaczenia środków budżetowych „zaoszczędzonych” w wyniku braku odliczenia (7,75% wymiaru) na ochronę zdrowia tak, aby jak najszybciej osiągnąć poziom 7% PKB nakładów na ochronę zdrowia w Polsce. Cieszy także, że tzw. ulga dla klasy średniej ma dotyczyć pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. Może stanowić do skuteczny mechanizm w walce ze śmieciowym zatrudnieniem i fałszywym samozatrudnieniem.

Projekt „Polskiego Ładu” powinien zdaniem OPZZ Konfederacja Pracy być uzupełniony także o:

• Znaczące podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, wraz z ich coroczną waloryzacją. Wprowadzenie tego mechanizmu nie tylko zwiększyłoby wynagrodzenia netto, ale także promowałoby aktywność zawodową i zatrudnienie na umowę o pracę.

• Likwidację 19% podatku liniowego PIT dla przedsiębiorców.• Przywrócenie stawek podatku VAT w wysokości 7% i 22%.

• Wprowadzenie rozwiązań, które pozwoliłyby podatnikowi odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym kwotę składki opłaconej na rzecz związku zawodowego lub ustanowienie innych rozwiązań pozwalających osiągnąć podobny skutek

.• Propozycje podatku cyfrowego i podatku od transferów finansowych.