Statut

Aktualna wersja Statutu w formacie PDF

Statut

S T A T U T

OGÓLNOPOLSKIEGO PRACOWNICZEGO
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
„KONFEDERACJA PRACY”
– tekst jednolity –

uchwalony 22 października 1999 r. w Warszawie, ze zmianami uchwalonymi na:
1. II Nadzwyczajnym Zjeździe Programowo-Statutowym w Łodzi, 26 stycznia 2000 r.,
2. II Krajowym Zjeździe Delegatów w Warszawie, 23 listopada 2002 r.,
3. IV Krajowym Zjeździe Delegatów w Wildze, 19 listopada 2005 r. oraz
4. Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów w Warszawie, 22 listopada 2008 r.
5. VI Krajowym Zjeździe Delegatów w Warszawie, 28 listopada 2009 r.
6. VII Krajowym Zjeździe Delegatów w Warszawie, 28 listopada 2013 r.
7. VIII Krajowym Zjeździe Delegatów w Łodzi, 16 listopada 2018 r.
8. IX Krajowym Zjeździe Delegatów w Łodzi, 26 października 2023 r.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Związek nosi nazwę:
Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy „Konfederacja Pracy”, w skrócie: OPZZ
„Konfederacja Pracy” dalej zwany Związkiem.
2. Nazwa i znak graficzny OPZZ „Konfederacja Pracy” stanowi własność Związku.
3. Oznakami zewnętrznymi Związku są:
a) znak graficzny Związku;
b) odznaki Związku;
c) flaga Związku;
d) pieczęcie Związku.
4. Szczegółowe wzory oznak zewnętrznych oraz ich zastosowanie ustala Zarząd Krajowy
Związku.
5. Wzór oraz tryb i zasady przyznawania odznak Związku określa Zarząd Krajowy Związku.

§ 2.

1. Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy „Konfederacja Pracy” jest dobrowolną,
niezależną i samorządną organizacją związkową zrzeszającą pracowników
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oraz innej podstawie prawnej.
2. Członkiem Związku może być osoba, która przeszła na emeryturę, rentę, zasiłek
przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne albo czasowo pozostaje bez pracy
w związku z jej poszukiwaniem.
3. Związek może tworzyć struktury terytorialne, branżowe i środowiskowe.

§ 3.


1. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz krajowych Związku jest Warszawa.

§ 4.

1. Związek posiada osobowość prawną.
2. Jednostki organizacyjne Związku posiadają osobowość prawną zgodnie z przepisami
prawa. W uzasadniony przypadkach Prezydium Zarządu Krajowego na mocy uchwały
może wyłączyć jednostkę organizacyjną Związku z konieczności posiadania odrębnej
osobowości prawnej.
3. Organy nadrzędne Związku nie odpowiadają za zobowiązania jednostek organizacyjnych
Związku posiadających osobowość prawną.

§ 5.

1. Związek w swej działalności kieruje się zasadami określonymi w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o związkach zawodowych i innych aktach prawnych
odnoszących się do działania związków zawodowych oraz międzynarodowych aktach
prawnych i konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy ratyfikowanych przez
Rzeczpospolitą Polską.
2. Związek daje możliwość nieskrępowanej wymiany stanowisk i poglądów, przy
zachowaniu pełnej tożsamości oraz wzajemnym poszanowaniu różnic i odrębności
poglądów członków Związku.
3. Podstawą działania Związku jest Statut.


§ 6.

1. Związek, na zasadach określonych prawem może przystąpić do organizacji
międzyzwiązkowych w kraju i za granicą.
2. O przystąpieniu i wystąpieniu decyduje Zarząd Krajowy Związku.

§ 7.

Związek w działalności statutowej jest niezależny od administracji państwowej,
samorządowej, pracodawców, partii politycznych oraz organizacji gospodarczych.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

§ 8.

Celami Związku są w szczególności:
1. Reprezentowanie i obrona praw oraz interesów pracowniczych, obywatelskich
i socjalnych pracowników i innych osób zrzeszonych w Związku oraz ich rodzin.
2. Kształtowanie aktywności społecznej, etyki zawodowej oraz ochrona godności ludzi
pracy.
3. Działanie na rzecz sprawiedliwych relacji społecznych i ekonomicznych w wymiarze
lokalnym krajowym i międzynarodowym.
4. Współdziałanie z organizacjami związkowymi, organizacjami i ruchami społecznymi
w kraju i za granicą na zasadach partnerskich.

5. Działania na rzecz poprawy poziomu życia związkowców i ich rodzin, poprawy
warunków pracy i jej bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz środowiska naturalnego
człowieka.
6. Opiniowanie założeń i projektów ustaw, aktów wykonawczych i decyzji dotyczących
spraw pracowników, emerytów, rencistów, osób bezrobotnych oraz ich rodzin.

§ 9.


Związek dąży do osiągnięcia celów między innymi przez:
1. Organizowanie współdziałania członków, prezentowanie stanowiska członków wobec
organów władzy ustawodawczej, administracji państwowej, samorządowej
i gospodarczej oraz organizacji politycznych, społecznych i stowarzyszeń.
2. Działania na rzecz realizacji porozumień społecznych oraz zawieranie układów
zbiorowych pracy, porozumień i innych umów, obronę osiągniętych uprawnień.
3. Kontrolę przestrzegania praw pracowniczych.
4. Podejmowanie inicjatyw na rzecz doskonalenia prawa pracy, systemu ubezpieczeń
społecznych i szeroko rozumianej polityki społecznej i gospodarczej.
5. Podejmowanie działań na rzecz godności pracowników i ludzi pozbawionych pracy.
6. Prowadzenie dialogu z organami administracji państwowej, samorządowej,
z organizacjami pracodawców i pracodawcami celem realizacji zadań statutowych.
7. Udzielanie pomocy prawnej związkowcom; w ramach możliwości reprezentowanie
związkowców przed władzą sądowniczą; podejmowanie interwencji i mediacji
w przypadkach konfliktów między pracownikiem – członkiem Związku a pracodawcą.
8. Inicjowanie i organizowanie pomocy członkom Związku, w tym organizowanie form
samopomocy i pośrednictwa pracy.
9. Prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków na realizację zadań
statutowych.
10. Prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjno-promocyjnej, wydawniczej;
udzielanie pomocy socjalnej i charytatywnej, inicjowanie działań na rzecz wypoczynku,
kultury, sportu, rekreacji i turystyki oraz rehabilitacji.
11. Korzystanie ze wsparcia funduszy krajowych i międzynarodowych, w tym Europejskiego
Funduszu Społecznego.
12. Otaczanie szczególną opieką młodych członków Związku, dbanie o podnoszenie wiedzy,
kwalifikacji zawodowych oraz ich adaptację społeczno-zawodową w środowisku pracy.

§ 10.

1. Swoje cele i zadania Związek realizuje poprzez partnerskie współdziałanie z organami
władzy i administracji.
W przypadku naruszenia praw i interesów pracowniczych oraz uprawnień Związku,
jeżeli spór w tym zakresie nie zostanie rozwiązany w trybie negocjacji – Związkowi
przysługuje prawo do akcji protestacyjnych, w tym strajku na zasadach określonych
ustawą.
2. Wszelkie akcje protestacyjne w tym strajkowe o zasięgu ogólnokrajowym podejmuje
Zarząd Krajowy Związku, a o zasięgu lokalnym Zarząd Wojewódzki za zgodą Prezydium
Zarządu Krajowego Związku.
3. Zarząd Krajowy – w ramach możliwości finansowych – tworzy Krajowy Fundusz
Strajkowy i Krajowy Fundusz Szkoleniowy i ustala w drodze uchwały zasady korzystania
ze zgromadzonych środków obu funduszy.
4. Zarządy Związku wszystkich szczebli powinny w swej działalności stwarzać członkom
Związku warunki do prezentacji stanowisk i poglądów oraz popierać ich w walce

o przestrzeganie praw obywatelskich i socjalnych zagwarantowanych w Konstytucji
oraz wiążących Polskę normach prawa międzynarodowego.

ROZDZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWIĄZKU

§ 11.

1. Członkowie Związku mają równe prawa i obowiązki z zastrzeżeniem §12 pkt. 2.
2. Przyjęcie w poczet członków Związku następuje na zebraniu założycielskim poprzez
złożenie deklaracji członkowskiej w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, lub
poprzez przekazanie Zarządowi lub Prezydium Zarządu Organizacji Zakładowej lub
Międzyzakładowej deklaracji członkowskiej w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej. Zarząd lub Prezydium Organizacji ma możliwość nieprzyjęcia w poczet
członków organizacji podstawowej.
3. Członek związku traci prawa członkowskie:
a) w razie śmierci,
b) przez wystąpienie z organizacji związkowej,
c) w razie wykluczenia,
d) w razie zawieszenia.
4. Członek Związku może utracić uprawnienia w razie bieżącego niepłacenia składek.
W uzasadnionych przypadkach losowych zarząd organizacji zakładowej lub
międzyzakładowej może prolongować spłatę składek na okres do 3 miesięcy lub
zredukować wysokość składki do poziomu członka niepracującego.
5. (skreślony)
6. Z chwilą utraty praw członkowskich członek Związku nie może ubiegać się ani
partycypować w podziale majątku Związku.
7. Członek władz Związku nie może należeć do innego związku zawodowego
zarejestrowanego w Polsce.

§ 12.

Członkowie mają prawo:
1. Uczestniczyć w zebraniach i pracach Związku.
2. Wybierać i być wybieranym do władz wszystkich instancji związkowych na zasadach i
warunkach określonych ordynacją wyborczą uchwaloną przez Zarząd Krajowy z
zastrzeżeniem, że bierne prawo wyborcze przysługuje – z wyłączeniem zebrania
założycielskiego – członkom posiadającym co najmniej 3 miesięczny staż członkowski w
Związku.
3. Zwracać się do Związku we wszystkich sprawach dotyczących warunków bytowych
oraz pracy i bezpieczeństwa jej wykonywania.
4. Zgłaszać wnioski w sprawie działalności Związku.
5. Uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach związkowych, które mają podjąć uchwałę
dotyczącą jego osoby.
6. Korzystać z obrony swych praw przez Związek oraz z pomocy socjalnej, prawnej
i materialnej Związku w rozmiarze określonym posiadanymi środkami finansowymi.
7. Korzystać z majątku Związku na zasadach określonych uchwałami odpowiednich władz
Związku.
8. Być na bieżąco informowanym o decyzjach podejmowanych przez władze Związku
na wszystkich szczeblach.

§ 13.

Członek Związku ma obowiązek:
1. Znać treść Statutu Związku, przestrzegać jego postanowień oraz uchwał instancji
Związku.
2. Regularnie płacić składki członkowskie.
2a. Realizować cele Związku oraz politykę Związku określaną przez Zarząd Krajowy oraz
Prezydium Zarządu Krajowego, działać w interesie Związku i jego członków.
3. Uczestniczyć w działaniach podejmowanych przez Związek i popierać wysuwane przezeń
postulaty.
4. Współdziałać w kształtowaniu właściwych stosunków międzyludzkich w środowisku
pracy.
5. Przestrzegać zasad związkowej solidarności, wzajemnego poszanowania i koleżeńskiej
pomocy.

§ 14.

1. W przypadku naruszenia obowiązków członkowskich stosuje się wobec członka Związku
następujące kary: upomnienie, odwołanie z funkcji związkowej, zawieszenie,
wykluczenie ze Związku.
1a Zawieszenie, o którym mowa w §11 pkt. 3 lit. d Statutu nie może trwać dłużej niż 12
miesięcy.
2. Uchwała o zastosowaniu kary powinna być podjęta po uprzednim zapoznaniu się
z opinią zainteresowanego członka Związku.
3. Wobec szeregowych członków Związku kary stosuje zarząd szczebla podstawowego,
a wobec członków władz – odpowiedni zarząd wyższego szczebla, z zastrzeżeniem pkt.
3a i 3b.
3a. Kary wobec członków Zarządu Krajowego Związku stosuje Zarząd Krajowy większością
2/3 głosów. Od uchwały o zastosowaniu kary wobec członków Zarządu Krajowego,
przysługuje odwołanie do Krajowej Komisji Rewizyjnej.
Odwołanie od kary winno zostać rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Krajowej
Komisji Rewizyjnej, jednak w terminie do 30 dni, przez podjęcie decyzji o utrzymaniu
uchwały, zmianie, uchyleniu bądź skierowaniu do ponownego rozpatrzenia.
Rozpatrzenie przez Krajową Komisję Rewizyjną jest decyzją ostateczną.
3b. Kary wobec członków zarządów organizacji szczebla podstawowego działających na
terenie województwa, gdzie nie funkcjonuje Zarząd Wojewódzki stosuje Prezydium
Zarządu Krajowego. Od uchwały o zastosowaniu kary przysługuje odwołanie
do Krajowej Komisji Rewizyjnej. Odwołanie od kary winno zostać rozpatrzone
na najbliższym posiedzeniu Krajowej Komisji Rewizyjnej, jednak w terminie do 30 dni,
przez podjęcie decyzji o utrzymaniu uchwały, zmianie, uchyleniu bądź skierowaniu
do ponownego rozpatrzenia. Rozpatrzenie przez Krajową Komisję Rewizyjną jest decyzją
ostateczną.
4. Od uchwały o ukaraniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do wyższej
instancji związkowej w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia
tej uchwały.
Odwołanie od kary winno zostać rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu instancji,
jednak w terminie do 30 dni, przez podjęcie decyzji o utrzymaniu uchwały, zmianie,
uchyleniu bądź skierowaniu do ponownego rozpatrzenia.

5. Decyzja w sprawie zatarcia wymierzonej członkowi Związku kary upomnienia może być
podjęta przez instancję, która ją wymierzyła w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym
karę nałożono. Po 12 miesiącach kara upomnienia ulega samoistnemu zatarciu.

§ 15
(skreślony)

§ 15a.

Za szczególnie aktywną działalność związkową lub aktywne wsparcie działań Związku:
1. (skreślony)
2. Zarząd Krajowy z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu Wojewódzkiego Związku,
Pełnomocnika Wojewódzkiego Związku, Zarządu Organizacji Zakładowej lub Zarządu
Organizacji Międzyzakładowej, może przyznać członkom Związku lub osobom
zasłużonym dla działalności Związku tytuł i odznakę „Zasłużony dla OPZZ Konfederacja
Pracy”.
3. Zarząd Krajowy i Zarząd Wojewódzki mogą wyróżnić działaczy Związku dyplomem
honorowym „Za aktywną działalność w OPZZ Konfederacja Pracy”.
4. Wzór odznaki, o której mowa w pkt. 2 oraz dyplomu honorowego, o którym mowa
w pkt. 3 oraz tryb ich przyznawania określa uchwała Zarządu Krajowego Związku.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE ZWIĄZKU
§ 16.

Władzami Związku są:
1. krajowe:
a) Krajowy Zjazd Delegatów Związku,
b) Zarząd Krajowy Związku,
c) Prezydium Zarządu Krajowego,
d) (skreślony),
e) Krajowa Komisja Rewizyjna.
2. wojewódzkie:
a) Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku,
b) Zarząd Wojewódzki Związku,
c) Wojewódzka Komisja Rewizyjna.
3. podstawowe – zakładowe, międzyzakładowe, międzyzakładowe środowiskowe:
a) Ogólne Zebranie Członków (delegatów) podstawowej Organizacji Związkowej;
b) Zarząd Organizacji Zakładowej, Organizacji Międzyzakładowej, Międzyzakładowej
Organizacji Środowiskowej;
c) Komisja Rewizyjna.
Zarządy Wojewódzkie Związku, zarządy organizacji zakładowych, międzyzakładowych
i międzyzakładowych organizacji środowiskowych mogą powołać Prezydium.

§ 16a.

1. Władze wszystkich szczebli Związku są wybierane w wyborach tajnych
przeprowadzanych według zasad określonych w regulaminie uchwalanym przez Krajowy
Zjazd Delegatów Związku i Zarząd Krajowy Związku odpowiednio w zakresie własnego
działania.
2. W przypadku, gdy liczba uprawnionych do głosowania uniemożliwia przeprowadzenie
wyborów tajnych, dopuszcza się wybór władz w głosowaniu jawnym.
3. Kandydaci do władz i funkcji w organizacjach, o których mowa w § 6 ust. 1, zobowiązani
są do uprzedniej rekomendacji Prezydium Zarządu Krajowego Związku lub – w
szczególnie uzasadnionych sytuacjach – do uprzedniej rekomendacji Przewodniczącego
Związku.
4. Osoba, wobec której zastosowano karę nie może kandydować do władz Związku w
okresie obowiązywania tej kary.
5. Do władz Związku w bieżącej i kolejnej kadencji nie może kandydować osoba, która
została odwołana z funkcji związkowej.

§ 17.

1. Mandat członka organu Związku przed upływem kadencji wygasa w razie:
a) rezygnacji z mandatu, utraty praw członkowskich oraz ograniczenia zdolności
do czynności prawnych,
b) wystąpienia, odwołania z funkcji związkowej bądź wykluczenia ze Związku w trybie
ustalonym w Statucie,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę pozbawienia wolności,
d) śmierci,
e) niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, chyba że właściwy
zarząd podjął inną decyzję.
2. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu odnoszącą się do ppkt. b, c, i e podejmują właściwe
władze Związku.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o jakich mowa w pkt. 1, dokonuje się wyborów
uzupełniających na członka danych władz na okres do końca kadencji.

§ 18.

Członkowie władz wykonawczych Związku wszystkich szczebli nie mogą jednocześnie pełnić
funkcji w równorzędnych władzach kontrolnych.

§ 18a.

1. Członkiem władz wszystkich szczebli nie może być osoba jednoosobowo zarządzająca
przedsiębiorstwem lub dokonująca w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa
pracy, pracownik wchodzący w skład kolegialnego organu dokonującego tych czynności
oraz ich zastępcy lub inny wyznaczony do tego pracownik, główny księgowy
przedsiębiorstwa i radca prawny przedsiębiorstwa.
2. Zakaz łączenia funkcji określonych w pkt. 1 nie dotyczy osób dokonujących czynności w
imieniu pracodawcy lub zarządzających zakładem pracy w strukturach organizacyjnych
Związku oraz zatrudniających pracowników w podmiotach tworzonych lub
współtworzonych przez Związek bądź jednostkę organizacyjną Związku. Powyższe zasady
stosuje się także do pracodawców, w odniesieniu do których Związek lub jego jednostka

organizacyjna jest podmiotem dominującym, w rozumieniu przepisów kodeksu spółek
handlowych, stosowanych odpowiednio.

§ 19.

1. Niezależnie od czynności o jakich mowa w §17. pkt. 3, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, władzom związkowym – w przypadku zmniejszenia stanu liczebnego
władz organizacji związkowej – przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków władz
powołanych w drodze kooptacji będącej rezultatem zmniejszenia stanu liczebnego
władz organizacji związkowej nie może przekraczać w okresie kadencji 1/5 jej składu
osobowego, a w organizacjach szczebla podstawowego 2/5 z wyłączeniem pkt. 3.
2. W przypadku zmniejszenia się stanu osobowego władz związkowych o ponad
50%, dokonuje się wyborów na członka danych władz.
3. W przypadku łączenia, przekształceń oraz wzrostu liczebności organizacji związkowych
zasady kooptacji ustala każdorazowo Prezydium Zarządu Krajowego Związku na wniosek
zainteresowanych organizacji.

§ 20.

1. Delegaci na zjazdy wszystkich szczebli są wybierani na okres kadencji.
2. Jeśli mandat delegata wygaśnie z przyczyn określonych w § 17. pkt. 1, odpowiednia
instancja związkowa może wybrać nowego delegata, który sprawuje tę funkcję do końca
kadencji.
3. Jeśli wygasną mandaty więcej niż 50% delegatów, przeprowadza się wybory
uzupełniające.

§ 21.

Kadencja władz Związku trwa 5 lat.

ROZDZIAŁ V

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW ZWIĄZKU

§ 22.

1. Krajowy Zjazd Delegatów Związku jest najwyższą władzą Związku.
2. Zjazd może być zwyczajny albo nadzwyczajny.
3. Zjazd tworzą delegaci wybrani zgodnie z ordynacją wyborczą przyjętą przez Zarząd
Krajowy.

§ 23.

Do uprawnień Krajowego Zjazdu Delegatów Związku należy:
1. Ustalanie programu działań Związku.
2. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Krajowy Związku
i Krajową Komisję Rewizyjną.
3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji
Rewizyjnej.
4. Udzielanie na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Krajowego
Związku.
5. Uchwalanie Statutu Związku oraz jego zmiany.
6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku.

7. Wybór Zarządu Krajowego Związku, Komisji Rewizyjnej Związku, wybór i odwołanie
Przewodniczącego Związku, który jest jednocześnie Przewodniczącym Zarządu
Krajowego.
8. Podejmowanie uchwał, stanowisk i rezolucji we wszystkich sprawach istotnych dla
Związku.

§ 24.

Krajowy Zjazd Delegatów Związku jest prawomocny, jeżeli bierze w nim udział co najmniej
połowa delegatów.

§ 25.

Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów Związku podejmowane są zwykłą większością głosów,
z wyjątkiem dotyczących postanowień Statutu i likwidacji Związku, które wymagają dla
swojej ważności co najmniej 2/3 głosów obecnych na Krajowym Zjeździe Delegatów.

§ 26.

1. Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Krajowy Związku, a o jego miejscu, terminie
i porządku obrad określonym przez Zarząd Krajowy zawiadamia nie później niż 14 dni
przed terminem rozpoczęcia Zjazdu.
2. Krajowy Zjazd Delegatów może wprowadzić zmiany do proponowanego przez Zarząd
Krajowy porządku obrad zwykłą większością głosów.
3. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwał podjąć nie można.

§ 27.

1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest:
a) na podstawie uchwały Zarządu Krajowego,
b) na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej podjęty większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej 2/3 członków,
c) (skreślony)
2. Zarząd Krajowy zwołuje Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w terminie nie
krótszym niż 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku lub podjętej uchwały.
3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów jest prawomocny przy udziale co najmniej 50%
delegatów w pierwszym terminie Zjazdu, a drugim terminie przy udziale nie mniej niż
1/3 delegatów. Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego zjazdu powinno zawierać:
porządek obrad, miejsce i oba terminy zjazdu.
3a. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może wprowadzić zmiany do proponowanego
porządku obrad zwykłą większością głosów.
4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwał podjąć nie można.

ROZDZIAŁ VI
ZARZĄD KRAJOWY ZWIĄZKU

§ 28.

Zarząd Krajowy kieruje pracami Związku w okresie między Krajowymi Zjazdami Delegatów
zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Zjazdu.

§ 29.

1. Do zakresu działania Zarządu Krajowego Związku należy:
a) zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów,

b) realizowanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów,
c) uchwalanie i realizowanie rocznych planów działalności Związku,
d) podejmowanie uchwały o przystąpieniu (rezygnacji) Związku do krajowych
i międzynarodowych zrzeszeń związkowych,
e) nadzorowanie działalności Prezydium Zarządu Krajowego Związku,
f) określanie kierunków gospodarki finansowej i majątkowej Związku, ustalanie budżetu,
zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
g) powoływanie krajowych komisji problemowych, sekcji branżowych oraz sekcji
środowiskowych, określanie zakresu i zasad ich działania,
h) zawieranie i wypowiadanie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,
i) wypracowywanie i prezentowanie stanowisk w sprawach społecznych
i gospodarczych,
j) nadzorowanie i koordynowanie działalności zarządów struktur terytorialnych,
k) odbywanie posiedzeń w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące,
l) interpretowanie postanowień Statutu,
m) uchwalanie ordynacji wyborczej,
n) decydowanie o nabyciu lub zbyciu środków trwałych i nieruchomości.
2. Zarząd Krajowy podejmuje uchwały dla realizacji zadań określonych w § 9. i § 10.
3. Zarząd Krajowy określa strukturę wewnątrzorganizacyjną Związku, w tym teren
działania oraz siedziby zarządów struktur związkowych.
4. Zarząd Krajowy w przypadkach niecierpiących zwłoki może podejmować uchwały i
decyzje za pośrednictwem drogi elektronicznej.
5. Posiedzenie Zarządu Krajowego Związku może odbywać się przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej (zdalne posiedzenie).

§ 30.

Zarząd Krajowy może w razie potrzeby powołać zespół roboczy, w skład którego mogą
wchodzić także osoby nie należące do Związku. Zakres jego kompetencji i obowiązków
określa Zarząd Krajowy.

§ 31.

Uchwały Zarządu Krajowego Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VII

PREZYDIUM ZARZĄDU KRAJOWEGO ZWIĄZKU

§ 32.

1. Prezydium Zarządu Krajowego Związku jest organem wykonawczym Zarządu Krajowego.
2. Prezydium wybierane jest przez Zarząd Krajowy na jego pierwszym posiedzeniu.
3. Zarząd Krajowy Związku może dokonać zmian składu Prezydium w trakcie trwania
kadencji.

§ 33.

1. Prezydium Zarządu Krajowego kieruje bieżącą działalnością Związku.
2. W szczególności do kompetencji Prezydium należy:
a) prowadzenie działalności statutowej i gospodarczej Związku, zawieranie umów,

zaciąganie zobowiązań finansowych,
b) realizowanie uchwał i decyzji Zarządu Krajowego,
c) zarządzanie majątkiem Związku,
d) rejestracja organizacji zakładowych, międzyzakładowych,
d’) wykreślanie z rejestru organizacji zakładowych, międzyzakładowych,
e) odbywanie posiedzeń w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące,
f) nadzór nad działalnością podstawowych jednostek organizacyjnych.
2a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w odniesieniu do działań wymienionych
w pkt. 2 ppkt. d Prezydium Zarządu Krajowego może w formie uchwały uprawnić
imiennie osobę lub osoby do występowania indywidualnie lub łącznie w imieniu
Prezydium Zarządu Krajowego w tym zakresie.
3. Prezydium podejmuje czynności prawne.
4. Prezydium w przypadkach niecierpiących zwłoki może podejmować uchwały i decyzje za
pośrednictwem drogi elektronicznej.
5. Posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego może odbywać się przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej (zdalne posiedzenie).

ROZDZIAŁ VIII
PRZEWODNICZĄCY ZWIĄZKU

§ 34.

1. Do kompetencji Przewodniczącego Związku należy w szczególności:
a) kierowanie pracą Zarządu Krajowego,
b) reprezentowanie Związku na zewnątrz w szczególności wobec władz, pracodawców,
organów administracji oraz organizacji społecznych i politycznych,
c) kierowanie bieżącą pracą Związku w okresie między posiedzeniami Prezydium,
d) prowadzenie działalności statutowej i gospodarczej Związku, zawieranie umów,
zaciąganie zobowiązań finansowych, zarządzanie majątkiem Związku w ramach
określonych przez Prezydium Zarządu Krajowego Związku.
2. (skreślony)
3. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w §17. pkt. 1, do czasu zakończenia
kadencji obowiązki Przewodniczącego może pełnić inny członek Zarządu Krajowego.
4. Decyzję, o której mowa w pkt. 3 podejmuje Zarząd Krajowy większością 2/3 głosów.

ROZDZIAŁ IX
KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA

§ 35.

Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.

§ 36.

Do zadań Krajowej Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1. Kontrolowanie zgodności działań władz Związku ze Statutem oraz realizacji uchwał
organów Związku.
2. Kontrolowanie działalności programowej, gospodarczej i finansowej organów Związku
i jednostek organizacyjnych.
3. Składanie sprawozdań ze swojej działalności Zjazdowi oraz przedstawianie wyników
kontroli i wniosków z nich wynikających organom Związku.

4. Opiniowanie projektu budżetu i sprawozdania finansowego.
5. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Związku.
6. Nadzór i koordynacja działalności Komisji Rewizyjnych niższego szczebla i ustalanie
wytycznych do ich pracy.
7. Odbywanie posiedzeń w miarę potrzeby.
8. Kontrola płacenia składek członkowskich.

§ 37.

1. Uchwały Krajowej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
2. Krajowa Komisja Rewizyjna w przypadkach niecierpiących zwłoki może podejmować
uchwały i decyzje za pośrednictwem drogi elektronicznej.
3. Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej może odbywać się przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej (zdalne posiedzenie).

§ 38.

Każdy organ Związku obowiązany jest ustosunkować się do ustaleń i wniosków Komisji
i uwzględnić je w swojej działalności.

§ 39.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zarządzaniu i gospodarowaniu majątkiem
i funduszami Związku, działań sprzecznych z postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,
Krajowa Komisja Rewizyjna obowiązana jest zawiadomić odpowiednią instancję Związku.

§ 40.

Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Krajowego
Związku z głosem doradczym.

§ 41.

Kompetencje Krajowej Komisji Rewizyjnej przysługują odpowiednio komisjom rewizyjnym
niższych szczebli.

§ 41a.

1. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w §17. pkt. 1, do czasu zakończenia
kadencji obowiązki Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej może pełnić inny
członek Krajowej Komisji Rewizyjnej.
2. Decyzję, o której mowa w pkt. 1 podejmuje Krajowa Komisja Rewizyjna.

ROZDZIAŁ X

WOJEWÓDZKIE ORGANY ZWIĄZKU

§ 42.

1. Zarząd Wojewódzki jest jednostką terytorialną struktury Związku powoływaną i
odwoływaną przez Zarząd Krajowy. Jego władze powoływane są według zasad
wyrażonych w pkt. 1b przy uwzględnieniu treści pkt. 1c.

1a. Wojewódzka Komisja Rewizyjna jest terytorialną strukturą kontrolną Związku. Jej
władze powoływane są według zasad wyrażonych w pkt. 1b przy uwzględnieniu treści
pkt. 1c.
1b. Dla dokonania wyborów pierwszych władz Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej
Komisji Rewizyjnej, Zarząd Krajowy zwołuje Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku.
Ordynację wyborczą Zjazdu przyjmuje Prezydium Zarządu Krajowego.
1c. Kolejne wybory władz Zarządu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej
odbywają się na zasadach analogicznych do wyborów Zarządu Krajowego Związku.
Wyborów nowych władz wojewódzkich dokonuje Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku
zwoływany przez Zarząd Wojewódzki Związku.
2. Zarząd Wojewódzki może powoływać i odwoływać oddziały jako struktury pośrednie
na terenie własnego działania.
3. Zarząd Wojewódzki może występować z wnioskiem do Prezydium Zarządu Krajowego
o rejestrację i wykreślenie z rejestru organizacji związkowych szczebla podstawowego
na terenie swojego działania.
4. Zarząd Wojewódzki może reprezentować Związek wobec pracodawców, władz
publicznych, organizacji pracodawców oraz innych organizacji na terenie swojego
działania.
4a. Zarząd Wojewódzki może powoływać i odwoływać wojewódzkie komisje problemowe,
sekcje branżowe oraz sekcje środowiskowe, a także określa zakres i zasady ich działania.
5. Zarząd Wojewódzki nadzoruje i koordynuje działalność wszystkich organizacji
związkowych na terenie województwa oraz udziela podstawowym organizacjom
związkowym wszechstronnej organizacyjnej i prawnej pomocy w rozmiarze określonym
posiadanymi środkami finansowymi.
6. Zarząd Wojewódzki realizuje funkcje krajowej organizacji związkowej w indywidualnych
sprawach pracowniczych określonych przepisami prawa.
7. Zarząd Krajowy może odwołać Zarząd Wojewódzki, który nie wywiązuje się
z obowiązków statutowych w szczególności określonych w pkt. 4, 4a, 5 i 6, a także
w uzasadnionych przypadkach może odwołać wojewódzkie komisje problemowe, sekcje
branżowe oraz sekcje środowiskowe.
8. Krajowa Komisja Rewizyjna może odwołać Wojewódzką Komisję Rewizyjną.
9. Zarząd Krajowy ma możliwość powołania Pełnomocnika Wojewódzkiego Związku.
10. Pełnomocnik Wojewódzki Związku może reprezentować Związek wobec pracodawców,
władz publicznych, organizacji pracodawców oraz innych organizacji na terenie swojego
działania do momentu wyboru Zarządu Wojewódzkiego.
11. Pełnomocnik Wojewódzki Związku nie jest władzą Związku w rozumieniu § 16.
12. Zarząd Krajowy może odwołać Pełnomocnika Wojewódzkiego Związku.

ROZDZIAŁ XI

PODSTAWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZWIĄZKU

§ 43.

1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są organizacje zakładowe,
organizacje międzyzakładowe oraz międzyzakładowe organizacje środowiskowe.
1a. Podstawowe organizacje mogą tworzyć koła związkowe.
2. (skreślony)
3. (skreślony)
4. (skreślony)
5. Emeryci, renciści, osoby bezrobotne, osoby pobierające zasiłki i świadczenia
przedemerytalne oraz inne osoby mogą wchodzić w skład kół związkowych, organizacji

zakładowych lub międzyzakładowych lub tworzyć i wchodzić w skład
międzyzakładowych organizacji środowiskowych.

§ 44.

1. Organizacje zakładowe i międzyzakładowe posiadają samodzielność w podejmowaniu
decyzji dotyczących spraw na szczeblu zakładu pracy lub obszaru swego działania
respektując przy tym uchwały nadrzędnych organów Związku.
2. Organizacja zakładowa, międzyzakładowa mogą prowadzić działalność gospodarczą,
z zastrzeżeniem §47. pkt. 2a.
3. Organizacja zakładowa i międzyzakładowa korzystają z uprawnień wynikających z prawa
pracy, w tym ustawy o związkach zawodowych.
4. Organizacja zakładowa i międzyzakładowa prowadzą działalność w sprawach socjalnych,
bytowych i kulturalnych.
5. Organizacja zakładowa i międzyzakładowa dysponują środkami finansowymi,
rachunkiem bankowym oraz realizują budżet zgodnie z prawem.
6. W imieniu organizacji zakładowej, organizacji międzyzakładowej oraz międzyzakładowej
organizacji środowiskowej działa zarząd. Zarząd organizacji może powołać prezydium
zarządu.
7. (skreślony)
8. Zjazd delegatów organizacji podstawowej (zebranie ogólne członków) jest prawomocny,
jeżeli bierze w nim udział co najmniej 50% uprawnionych w pierwszym terminie.
W drugim terminie zjazd jest skuteczny bez względu na quorum. Uchwały zjazdu
podejmowane są zwykłą większością głosów.
9. Organizacje podstawowe prowadzą systematyczną ewidencję swoich członków i
przekazują liczbę członków do Zarządu Krajowego.

§ 44a.

1. Organizacja zakładowa, międzyzakładowa lub międzyzakładowa organizacja
środowiskowa powstaje w wyniku zebrania założycielskiego odbywanego w sposób
fizyczny lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (zebranie zdalne)
osób zgłaszających gotowość przystąpienia do Związku, wyrażoną złożeniem deklaracji
członkowskiej przekazanej w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, które
dokonają wyboru zarządu organizacji.
1a. Koło związkowe jest powoływane i odwoływane uchwałą danej organizacji zakładowej,
międzyzakładowej lub międzyzakładowej organizacji środowiskowej.
Tworzenie koła związkowego nie jest obligatoryjne. Rejestr kół związkowych prowadzi
zarząd odpowiedniej organizacji.
1b. Zarząd organizacji wybrany na zebraniu założycielskim, do momentu rejestracji
organizacji przez Prezydium Zarządu Krajowego, stanowi Komitet Założycielski
w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych lub innego aktu prawnego odnoszącego
się do działalności związków zawodowych oraz korzysta z uprawnień i obowiązków
przysługujących Komitetowi Założycielskiemu.
2. Po przedstawieniu protokołu z zebrania założycielskiego z podaniem składu osobowego
wybranych władz, Prezydium Zarządu Krajowego dokonuje lub odmawia dokonania
rejestracji organizacji zakładowej, międzyzakładowej lub międzyzakładowej organizacji
środowiskowej, z uwzględnieniem §33. pkt. 2a.
3. (skreślony)
4. Zarząd organizacji przez okres kadencji posiada pełne uprawnienia zarządu organizacji
zakładowej i międzyzakładowej, określone w ustawie o związkach zawodowych lub
innym akcie prawnym odnoszącym się do działalności związków zawodowych.

5. Zarząd organizacji zakładowej i międzyzakładowej może wystąpić do Prezydium Zarządu
Krajowego z wnioskiem o przekształcenie organizacji zakładowej w organizację
międzyzakładową lub przekształcenie organizacji międzyzakładowej w zakładową.
Dopuszczalnym powodem przekształcenia organizacji może być w szczególności
przekształcenie własnościowe pracodawcy lub pracodawców oraz przejście członków
Związku danej organizacji do innego pracodawcy.
6. Zakończenie istnienia organizacji stwierdza Prezydium Zarządu Krajowego decyzją
o wykreśleniu organizacji z rejestru, która równoznaczna jest z utratą prawa
do używania nazwy i znaku Związku, a także niemożnością występowania z roszczeniami
finansowymi wobec Związku i utratą prawa do gospodarowania majątkiem organizacji,
który przejmuje władza Związku wyższego szczebla.
7. Wzór deklaracji członkowskiej ustala Prezydium Zarządu Krajowego.

§ 44b.

1. Władze Związku wszystkich szczebli organizują zebranie sprawozdawcze – zwoływane
minimum raz w roku oraz ogólne zebranie członków (delegatów) w formie zebrania
sprawozdawczo-wyborczego – zwoływane nie później niż z upływem kadencji.
2. Do kompetencji zebrania sprawozdawczego należy:
a) ocena sprawozdania z działalności władz za miniony okres;
b) uchwalenie programu działania władz organizacji;
c) podejmowanie uchwał i rozpatrywanie zgłaszanych wniosków.
3. Do kompetencji zebrania sprawozdawczo-wyborczego należy:
a) ocena sprawozdania z działalności władz;
b) uchwalenie programu działania władz organizacji;
c) podejmowanie uchwał i rozpatrywanie zgłaszanych wniosków;
d) przeprowadzenie wyborów władz zgodnie z przyjętą ordynacją wyborczą.
4. Władze organizacji wojewódzkich, zakładowych, międzyzakładowych
i międzyzakładowych organizacji środowiskowych każdorazowo sporządzają protokół
z zebrania sprawozdawczo-wyborczego i niezwłocznie przedstawiają go właściwym
władzom nadrzędnym – tj. Zarządom Wojewódzkim (jeśli dotyczy) oraz Zarządowi
Krajowemu.
5. (skreślony)

§ 45.
(skreślony)

§ 46.

Do władz wojewódzkich i podstawowych odpowiednie zastosowanie mają postanowienia
Statutu dotyczące organów szczebli nadrzędnych w odniesieniu do swojego obszaru
działania.

ROZDZIAŁ XIA.

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZANIA PRZEZ WŁADZE ZWIĄZKU STATUTU

ORAZ UCHWAŁ WŁADZ ZWIĄZKU

§ 46a.

1. Władze związku wszystkich szczebli i struktur są zobowiązane do prowadzenia
działalności związkowej zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz
zwierzchnich.

2. Prowadzenie przez władze Związku działalności sprzecznej ze Statutem lub uchwałami
władz zwierzchnich Związku powoduje wszczęcie procedury postępowania określonej
w niniejszym rozdziale.

§ 46b.

Prezydium Zarządu Krajowego z własnej inicjatywy albo na wniosek odpowiedniego Zarządu
Wojewódzkiego lub Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej lub Krajowej Komisji Rewizyjnej może
podjąć uchwałę o zawieszeniu lub wykreśleniu organizacji zakładowej, międzyzakładowej lub
międzyzakładowej organizacji środowiskowej prowadzącej działalność sprzeczną ze Statutem
lub przepisami prawa.

§ 46c.

1. Postanowienia § 46b mają odpowiednie zastosowanie w przypadku naruszenia Statutu
lub uchwał władz zwierzchnich przez koła związkowe, a także krajowe komisje
problemowe, sekcje branżowe i środowiskowe Związku.
2. Uprawnienia do podejmowania uchwał w tym zakresie w stosunku do koła
związkowego jest odpowiedni zarząd organizacji zakładowej, międzyzakładowej lub
międzyzakładowej organizacji środowiskowej, a w pozostałych przypadkach Zarząd
Krajowy Związku.

§ 46d.

1. W przypadku braku jakichkolwiek oznak funkcjonowania organizacji zakładowej,
międzyzakładowej lub międzyzakładowej organizacji środowiskowej przez okres co
najmniej 6 miesięcy, Prezydium Zarządu Krajowego z własnej inicjatywy lub na wniosek
Zarządu Wojewódzkiego, lub komisji rewizyjnej wyższego szczebla może podjąć
uchwałę o wykreśleniu organizacji z rejestru.
2. (skreślony)
3. W sytuacji określonej w pkt. 1 Prezydium Zarządu Krajowego jest zobowiązane
do przesłania swej decyzji organizacji oraz pracodawcy.

ROZDZIAŁ XII
MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 47.

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, udziały, prawa, środki
finansowe, majątek uzyskany w drodze następstwa prawnego oraz papiery
wartościowe.
2. Majątek tworzy się:
a) ze składek członków,
b) z darowizn, zapisów, dotacji,
c) z innej działalności statutowej.
2a. Działalność gospodarcza niezwiązana z realizacją działań statutowych Związku i jego
struktur organizacyjnych może odbywać się jedynie na zasadach określonych w uchwale
Zarządu Krajowego, z uwzględnieniem §4. pkt. 3.
3. Organizacje zakładowe, międzyzakładowe i międzyzakładowe organizacje
środowiskowe same określają wysokość miesięcznej składki członkowskiej, kwotowo
lub procentowo.
3a. Zarząd Krajowy określa w uchwale wysokość części składki członkowskiej
odprowadzanej na rzecz władz krajowych i wojewódzkich.
4. (skreślony)
4a. Prezydium Zarządu Krajowego może, w szczególnej sytuacji – na umotywowany
wniosek organizacji zakładowej, międzyzakładowej lub międzyzakładowej organizacji

środowiskowej – podjąć uchwałę o obniżeniu na czas określony kwoty odprowadzanej
składki członkowskiej na rzecz władz krajowych i wojewódzkich.
5. Przyjęcie, przekazanie i zbycie dotacji, darowizny, zapisu nie może być sprzeczne
z interesami Związku.
6. Podstawę działalności statutowej i gospodarczej Związku stanowi budżet, który –
w ramach możliwości finansowych – uwzględnia odpisy na Krajowy Fundusz Strajkowy
i Krajowy Fundusz Szkoleniowy, tworzone z odsetka rocznych wpływów ze składki
członkowskiej odprowadzanej na rzecz władz krajowych.
7. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Związku są
uprawnieni: jednoosobowo Przewodniczący Związku posiadający w tym zakresie
upoważnienie Prezydium Zarządu Krajowego Związku lub Przewodniczący Związku
łącznie z członkiem Prezydium Zarządu Krajowego Związku.
8. Zasady określone, w pkt. 5, 6 i 7 obowiązują we wszystkich szczeblach organizacyjnych
Związku przy podejmowaniu decyzji w sprawie dysponowania środkami własnymi. W
przypadku braku wyłonienia prezydium zarządu organizacji szczebla podstawowego lub
prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku, w miejscu prezydium występuje zarząd
organizacji szczebla podstawowego lub Zarząd Wojewódzki Związku.

ROZDZIAŁ XIIA.

ZWIĄZKOWE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ

§ 47a.
(skreślony)
ROZDZIAŁ XIII
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 48.

1. Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie uchwały Krajowego Zjazdu
Delegatów podjętej większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3
delegatów.
2. Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje komisja likwidacyjna powołana przez
Zjazd.
3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych komisja, o której mowa w ust. 2,
sporządza sprawozdanie i składa je we właściwym sądzie.

§ 49.

W sprawach nie objętych postanowieniami Statutu decyzje podejmuje Krajowy Zjazd
Delegatów Związku, a w okresie pomiędzy zjazdami – Zarząd Krajowy.

§ 50.

1. Zmiany w Statucie mogą być dokonane na podstawie i w granicach określonych uchwałą
Krajowego Zjazdu Delegatów.
2. Interpretacja postanowień Statutu należy do kompetencji Zarządu Krajowego.

Skip to content