Uchwała Zarządu Krajowego OPZZ Konfederacja Pracy z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie umożliwienia organizacji zebrania założycielskiego w formie elektronicznej

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy” działając na podstawie par. 50 Statutu OPZZ Konfederacja Pracy:

– w związku ograniczeniami w zakresie zgromadzeń i spotkań wprowadzonymi przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wynikającymi z zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2,

– w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników,

– w kontekście niezwykle istotnej roli organizacji związkowych określonej w art. 15g i 15zf Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw sytuującej związki zawodowe jako stronę współdecydującą oraz gwaranta prawidłowości ustaleń warunków i trybu wykonywania pracy w okresie ewentualnego przestoju ekonomicznego, wprowadzenia systemu równoważnego czasu pracy, obniżonego wymiaru czasu pracy i innych zmian wynikających z ww. Ustawy ustalanych w porozumieniach z przedsiębiorcami, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (szczegóły określono w ww. Ustawie) 

– analogicznie do zapisów art. 14h Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

dokonuje interpretacji par. 44a Statutu.

W związku z panującym zagrożeniem epidemicznym ograniczającym możliwość organizacji fizycznego zebrania założycielskiego organizacji zakładowej, międzyzakładowej lub międzyzakładowej organizacji środowiskowej, Zarząd Krajowy OPZZ Konfederacja Pracy jako prawidłową i prawnie skuteczną formę organizacji zebrania założycielskiego dopuszcza formę elektroniczną.

Zarząd Krajowy OPZZ Konfederacja Pracy rekomenduje przeprowadzenia procedury określonej w par. 44a Statutu z zastosowaniem ogólnodostępnych, multiplatformowych, bezpłatnych komunikatorów umożliwiających wideokonferencję wszystkim uczestnikom zebrania założycielskiego jednocześnie. Przykładowo taką funkcjonalność posiadają aplikacje Zoom (do 100 uczestników jednocześnie), Skype (do 50 uczestników), Microsoft Teams, Google Hangouts, Discord (do 10 uczestników) itd.

Podpisanie protokołu z zebrania założycielskiego organizacji związkowej, do czasu innych wytycznych w tym zakresie, może odbywać się za pomocą profili zaufanych uczestników zebrania, w trybie obiegowym lub poprzez podpisanie przez każdego z uczestników indywidualnego wydruku/pliku protokołu. Ostatnia proponowana forma wymaga przekazania do Prezydium Zarządu Krajowego Związku plików (np. jpg, pdf) dokumentujących podpis w ilości zgodnej z ilością uczestników zebrania założycielskiego.