Uwaga! WAŻNA INFORMACJA !

W związku ze zgłaszanymi trudnościami w uzyskaniu nr Regon oraz NIP na jakie napotkały niektóre z organizacji i struktur OPZZ Konfederacja Pracy, Zarząd Krajowy Związku mając to na uwadze postanowił, że organizacje, które z przyczyn niezależnych nie mogą wywiązać się z pierwotnego terminu określonego przez Zarząd Krajowy (tj. 3 listopada br.), mogą zostać objęte dodatkowym okresem dostosowawczym.

Tym samym Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy”, w odniesieniu do Uchwały nr 1 z dnia 16 czerwca 2014 r. postanowił, że powyższy dodatkowy okres dostosowawczy możliwy jest do zastosowania tylko w uzasadnionych przypadkach i na pisemny wniosek zainteresowanych organizacji.

Dodatkowy okres dostosowawczy może zostać wydłużony maksymalnie do końca grudnia 2014 r.

Załączamy również opinię prawną, która może być pomocna w wyjaśnieniu funkcjonowania organizacji związkowych:

Opinia prawna dot. nabywania osobowości prawnej przez jednostki organizacyjne związku zawodowego

Michał Lewandowski – Przewodniczący Związku