RODO – informacje o ochronie danych osobowych

RODO – informacje o ochronie danych osobowych

RODO

Szanowni Państwo,

gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • realizacji obowiązków OPZZ Konfederacja Pracy przewidzianych prawem
 • ochrony praw członków Związku Zawodowego zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia prawa w instytucjach państwowych oraz podczas procesów sądowych,
 • przeprowadzania działań informacyjnych oraz przesyłania informacji prawnych
 • OPZZ Konfederacja Pracy może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
 1. Centrali związkowej OPZZ w przypadku pełnienia funkcji związkowych lub regionalnych w OPZZ Konfederacja Pracy; w celach szkoleniowych; w celach dotyczących realizacji uprawnień związków zawodowych zgodnie z przepisami prawa,
 2. podmiotom, z którymi OPZZ Konfederacja Pracy ma zawartą umowę współpracy (“Przetwarzający dane“) w celu realizacji obowiązków OPZZ Konfederacja Pracy przewidzianych prawem; w szczególności podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, kancelarie prawne, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych i informacyjnych i inni.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z OPZZ Konfederacja Pracy umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez OPZZ Konfederacja Pracy,
 3. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

OPZZ Konfederacja Pracy zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez OPZZ Konfederacja Pracy i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia dokumentów.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od OPZZ Konfederacja Pracy potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. OPZZ Konfederacja Pracy dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, OPZZ Konfederacja Pracy może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych, (np. Koszty listu poleconego)
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a OPZZ Konfederacja Pracy ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, OPZZ Konfederacja Pracy wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez OPZZ Konfederacja Pracy oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na OPZZ Konfederacja Pracy może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych OPZZ Konfederacja Pracy p. Przemysławem Kuśmierskim, pod adresem:

 1. Kopernika 36/40 lok. 202,203, 00-924 Warszawa,

tel. 22 5515665,

e-mail: iod@konfederacjapracy.org.pl

Skip to content